Algemene Voorwaarden Tio 2015/2016

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de studieovereenkomst, alsmede overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, welke wordt aangegaan met Tio. De aanduiding Tio staat voor de rechtspersoon Tio Teach B.V. met handelsnamen Tio, Hogeschool Tio en Tio University of Applied Sciences, gevestigd aan de Julianalaan 9, 7553 AB, te Hengelo. Tio is lid van de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de gedragscode en voorwaarden van de NRTO.

Artikel 1 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Tio van de inschrijving via het aanmeldingsformulier in de studiegids en/of van het digitale aanmeldingsformulier. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. Indien de student na aanmelding binnen tien werkdagen geen schriftelijke bevestiging van aanname ontvangen heeft, dan dient de student direct contact op te nemen met de centrale studentenadministratie in Hengelo. De prijzen staan vermeld in de studiegids en op tio.nl.
 2. De inhoud van de studiegids, de voor de start te ontvangen studiezakenmailing en de geldende reglementen, zoals de Onderwijs- en Examenregeling, vestigings- en stagegids maken integraal onderdeel uit van de studieovereenkomst. Deze documenten worden jaarlijks vastgesteld. Op de studieovereenkomst zijn de versies van toepassing zoals die voor het betreffende collegejaar zijn vastgesteld. De documenten die van toepassing zijn op het lopende studiejaar zijn in te zien via tio.nl/documentatie.
 3. Alle post die voor de student bestemd is, wordt door Tio naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres verzonden. Dit is tevens het factuuradres. Voor studenten jonger dan 18 jaar geldt als factuuradres het adres van de wettelijke vertegenwoordig(st)er. Een adreswijziging dient schriftelijk en aangetekend aan de studentenadministratie van Tio, vestiging te Hengelo, te worden verzonden.
 4. Tio mag de voorwaarde stellen aan de student om persoonsgegevens te verstrekken en/of een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
 5. Het bijbehorende studiejaar, en daarmee de inschrijving, loopt van 24 augustus 2015 t/m 31 augustus 2016 of van 5 januari 2015 t/m 31 januari 2016.
 6. Aanmelding staat gedurende het gehele jaar voorafgaand aan een Tio-studiejaar open zonder sluitingsdatum. Zodra men in het bezit is van één of meer diploma's van de gewenste vooropleiding dient een kopie hiervan met de daarbij behorende cijferlijst te worden gezonden naar de studentenadministratie van Tio te Hengelo.
 7. Tio behoudt zich het recht voor om inschrijvingen op redelijke gronden niet te accepteren c.q. te ontbinden. Bij toepassing van dit recht worden reeds aan Tio betaalde bedragen gerestitueerd.
 8. Bij overboeking voor de betreffende studierichting kan de student in overleg op een wachtlijst worden geplaatst.
 9. Tio is een niet-bekostigende onderwijsinstelling. Mocht de opleiding onverhoopt niet voortgezet worden binnen Tio dan worden de reeds gestarte cohorten uitgefaseerd zodat ingeschreven studenten de mogelijkheid wordt geboden het diploma binnen de geldigheidsduur van het cohort te kunnen behalen. De uitfasering en geldigheidsduur van het cohort worden in de Onderwijs- en Examenregeling beschreven.

Artikel 2 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. Een doorstromer is een student die zijn opleiding aansluitend voltijds doorzet in het volgende studiejaar of na het behalen van het Tio mbo-diploma zijn studie vervolgt in een Tio hbo-opleiding. Voor doorstromers wordt het cursusgeld (zoals gedefinieerd in artikel 6 lid 1) jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de student zich vóór 1 februari (1 november voor aanmeldingen met als startdatum maandag 5 januari 2015) van het lopende studiejaar inschrijft voor het volgende studiejaar c.q. voor de vervolgopleiding. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids.
 2. Studenten die aan het einde van het studiejaar nog niet alle tentamens, de stage en/of het afstuderen hebben afgerond, kunnen hun inschrijving verlengen om deze studieonderdelen alsnog af te ronden middels een zogenaamde verlengde inschrijving. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids.
 3. Niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen zijn: boekengeld, licentiekosten van lesmateriaal, kosten gemoeid met stages en afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen, met uitzondering van een kopieer/ printkaart goed voor 150 vellen zwart-wit, die aan de student zal worden verstrekt.
 4. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Artikel 3 – Lessen en stages

 1. De student wordt geacht gedurende het gehele studiejaar, met uitzondering van de geplande schoolvakanties, beschikbaar te zijn voor de opleiding.
 2. Middels de uitgereikte collegekaart wordt de aanwezigheid in de lessen geregistreerd t.b.v. de presentieregeling. Zonder collegekaart wordt de student als afwezig geregistreerd. Het is voor de student daarom verplicht om voor aanvang van het studiejaar een recente goedgelijkende pasfoto aan te leveren.
 3. Tio is gerechtigd docenten te vervangen, het onderwijsprogramma te muteren, dan wel de lessen in de avonduren of op een andere opleidingslocatie te laten plaatsvinden.
 4. Tentamens kunnen plaats vinden gedurende alle dagdelen inclusief de avonduren alsmede op zaterdagen.
 5. Tio behoudt zich het recht voor om activiteiten, zoals introductie, excursies, lessen, minors, keuzevakken of evenementen te wijzigen qua locatie, programma, tijdstip of te annuleren bij gebrek aan deelname. In een dergelijk geval is de student gerechtigd de betreffende onderwijsactiviteit kosteloos te annuleren. Tio restitueert dan de bedragen die reeds betaald zijn voor de betreffende activiteit c.q. het betreffende keuzevak.
 6. Groepen zijn doorgaans niet groter dan ongeveer 20 studenten. In beperkte mate kan worden gewerkt met groepen groter dan 20 studenten.
 7. De student is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het vinden van passende stage- en leerbedrijven. Tio biedt de student op diverse manieren ondersteuning. Meer informatie hierover is terug te vinden in het toepasselijke stagereglement. Indien de student er niet in slaagt een passende stageplaats of geschikt leerbedrijf te vinden, dan zal Tio een bedrijf aanbieden. Tio is in geen geval aansprakelijk voor het niet vinden van een passende stageplaats of geschikt leerbedrijf, als de student een door Tio aangeboden stageplaats c.q. leerbedrijf niet accepteert.
 8. Voor de bemiddeling en begeleiding door Tio tijdens de stage- en afstudeerperiode wordt aan Nederlandse stage/afstudeerbedrijven een jaarlijks nader vast te stellen vergoeding in rekening gebracht, zoals beschreven is in de studiegids. In het geval dat het stagebedrijf deze vergoeding niet betaalt, wordt deze aan de student in rekening gebracht. Voor stages in het studiejaar 2015/2016 is de vergoeding vastgesteld op € 23,- per week (inclusief btw), voor afstuderen is dit € 550,- (inclusief btw) voor de gehele periode.

Artikel 4 – Passend onderwijs

 1. Indien van toepassing worden voor individuele studenten aanvullende afspraken gemaakte over extra begeleiding in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook tijdens de looptijd van deze onderwijsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. De afspraken zullen worden opgenomen in een addendum bij de onderwijsovereenkomst. Dit addendum maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst.
 2. De student is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle relevante informatie over zijn (extra) ondersteuningsbehoefte, zodat Tio deze ondersteuning kan bieden. Wanneer blijkt dat de student informatie heeft verzwegen of anderszins achterwege heeft gelaten waardoor over (een gedeelte van de) noodzakelijke ondersteuning geen afspraken zijn gemaakt, dan is Tio niet gehouden deze ondersteuning te bieden. Als tijdens de opleiding blijkt dat een student ondersteuningsbehoefte heeft, zal Tio in overleg met de student kijken of en op welke wijze zij hieraan tegemoet kan komen.

Artikel 5 – Levering en auteursrechten lesmateriaal

 1. Onder het lesmateriaal wordt verstaan boeken, syllabi en digitaal studiemateriaal. Het is de student niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen of op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tio. Het auteursrecht op syllabi berust bij Tio.
 2. Tio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laat uitgeleverd studiemateriaal dat wordt geleverd door derden op grond van een rechtstreekse overeenkomst met de student. Naast het boekengeld kunnen ook de licentiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De student kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging leidt niet tot restitutie van cursusgeld c.q. tot het vervallen van de betaalplicht ten aanzien van cursusgeld, met dien verstande dat uitzonderingen gelden voor ontbinding binnen de bedenktijd (lid 2) en opzegging voor aanvang van het collegejaar (lid 3). Onder cursusgeld wordt verstaan de som van inschrijfgeld, collegegeld en de prijs van keuzevak(ken).
 2. De student heeft na inschrijving een bedenktijd van veertien dagen. Gedurende de bedenktijd kan de student de overeenkomst kosteloos ontbinden zonder opgave van reden. De student heeft in dat geval recht op terugbetaling van cursusgeld c.q. ontslag bij de betaalplicht.
 3. Onverminderd de bedenktijd geldt bij opzegging voor aanvang van het collegejaar dat de student aanspraak kan maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld c.q. ontslag uit betaalplicht conform de volgende regeling (de data die in onderstaande artikelen tussen haakjes staan vermeld hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum maandag 5 januari 2015):
  1. opzegging vóór 1 juli 2015 (1 november 2014): het cursusgeld met uitzondering van het inschrijfgeld wordt voor 100% gecrediteerd;
  2. opzegging in de periode 1 juli 2015 (1 november 2014) t/m 31 juli 2015 (30 november 2014): het cursusgeld wordt voor 75% gecrediteerd;
  3. opzegging in de periode 1 augustus 2015 (1 december 2014) t/m 31 augustus 2015 (31 december 2014); het cursusgeld wordt voor 50% gecrediteerd.
  Ter voorkoming van misverstanden: bij opzegging na 31 augustus 2015 (31 december 2014) vindt geen creditering plaats (conform artikel 6 lid 1). Indien men besluit zich in een later stadium (bijvoorbeeld het jaar erop volgend) opnieuw aan te melden voor een opleiding bij Tio, dan wordt het reeds betaalde inschrijfgeld in mindering gebracht op het alsdan te betalen inschrijfgeld.
 4. Bij opzegging vervallen eventuele betalingsregelingen. Het deel van het cursusgeld dat nog niet voldaan is (met inachtneming van eventuele creditering) dient binnen 14 dagen na de opzegging voldaan te zijn. Binnen 14 dagen na ontbinding binnen de bedenktijd of opzegging voor 31 augustus 2015 (31 december 2014) dient de student alle ontvangen lesmaterialen ongebruikt en in de originele verpakking te retourneren.
 5. Wie nog in onzekerheid verkeert omtrent deelname aan de Tio-opleiding (bijvoorbeeld door het wachten op een lotingsuitslag voor deelname aan een door de overheid bekostigde hbo- of wo-opleiding of door het wachten op de examenuitslag van de vooropleiding), kan vóór 1 juli 2015 (1 november 2014) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om zich voorwaardelijk te mogen inschrijven. Indien het verzoek gehonoreerd wordt –zulks ter vrije beoordeling van Tio–, dan zal de betaalplicht ten aanzien van het cursusgeld ontstaan door vervulling van de overeengekomen voorwaarde (bijv. ontvangst diploma). Studenten kunnen uitsluitend een beroep doen op (het uitblijven van) een voorwaarde als de voorwaarde schriftelijk is bevestigd door Tio. Aan mondelinge toezeggingen of uitzonderingen komt geen waarde toe.
 6. Opzeggingen en ontbindingen dienen gericht te zijn aan de studentenadministratie te Hengelo (Julianalaan 9, 7553 AB Hengelo).
 7. Opzeggingen en ontbindingen dienen te geschieden per aangetekende post.
 8. Bij annulering van de inschrijving voor keuzevakken, introductie en/of verlengde inschrijving geldt dezelfde regeling als beschreven in dit artikel.

Artikel 7 – Niet-tijdige betaling

 1. Betaling dient te geschieden in euro's. De student dient de facturen van Tio binnen de op de factuur genoemde termijn van veertien dagen te voldoen, tenzij anders is aangegeven. Bij niet betaling binnen de door Tio aangegeven termijnen uiterlijk op de bijbehorende vervaldata stuurt Tio na het verstrijken ervan een betalingsherinnering en geeft de student de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de vervaldatum van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, komen de gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten (zoals rente, incassokosten en administratiekosten) voor rekening van de student c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger, en is tevens het gehele bedrag ineens opeisbaar.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 10 en 11 bepaalde, zal Tio het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
 4. Bij nalatigheid in de betaling kan Tio haar verplichtingen uit de studieovereenkomst opschorten. Tio zal daarbij voor de student de toegang tot het studentenweb, het gebouw en de faciliteiten blokkeren en de student zal worden uitgesloten van deelname aan lessen, tentamens en overige activiteiten. Tevens worden cijferlijsten, certificaten en het diploma achtergehouden. Zodra de betalingsachterstand is opgeheven, wordt de toegang tot het studentenweb direct hersteld en vervallen alle bovengenoemde maatregelen. De betalingsverplichting blijft bij bovengenoemde uitsluitingen gehandhaafd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van Tio

 1. De aansprakelijkheid van Tio is in alle gevallen beperkt tot de schade die het directe gevolg is van aan haar toe te rekenen handelen of nalaten ("directe schade"). Tio is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder mede begrepen derving van inkomsten of winst. Tio is in geen geval gehouden meer te betalen dan een bedrag gelijk aan het cursusgeld dat door de student is voldaan in de periode waarin de schade zijn oorsprong vindt of –indien dat hoger is- tot het bedrag dat Tio krachtens een door haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed krijgt. Op eerste verzoek zendt Tio een kopie van haar polisblad aan de student.
 2. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van letselschade of overlijdensschade en evenmin in geval van schade ontstaan door opzet of grove schuld van Tio.
 3. Tio is niet aansprakelijk voor schade die de student lijdt als gevolg van activiteiten van studentenverenigingen, waaronder doch niet uitsluitend Cognatio moet worden verstaan. Tio is niet aansprakelijk voor wijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen of wijzigingen door exameninstituten. Tio is niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie van derden die zij in de studiegids 2015/2016 heeft gebruikt en overeenkomstig in de studiegids heeft opgenomen (zoals FiCon, DUO, Belastingdienst of partnerscholen van Tio) en de daarbij behorende fictieve rekenvoorbeelden. De in de studiegids 2015/2016 vermelde informatie over de tegemoetkoming studiekosten, studiefinanciering, studentenreisproduct en belastingvoordeel is de situatie, zoals die van toepassing is op het moment van schrijven van de studiegids 2015/2016. Deze situatie kan reeds zijn gewijzigd.
 4. De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Tio, dan wel aan personen die door Tio zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst.
 5. De student dient WA-verzekerd te zijn. Studenten dienen zelf zorg te dragen voor een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is, alsmede voor een reis- en annuleringsverzekering tijdens excursies, studiereizen, stages en afstuderen.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

 1. Door studenten verstrekte informatie wordt door Tio, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Tio conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. Indien het e-mailadres van de ouders is ingevuld, kan Tio, ongeacht de leeftijd van de student, alle gegevens over studieresultaten, presentie en inloggegevens mailen naar dit adres.
 3. Tio is gerechtigd gegevens over de studievoortgang toe te sturen aan scholen die studenten aandragen aan Tio.
 4. Het is Tio toegestaan persoonlijke gegevens door te geven aan Cognatio, de alumnivereniging en aan de opleiding gerelateerde verenigingen of bedrijven.

Artikel 10 – Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of klachten met betrekking tot examinering moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, conform de procedure in de vestigingsgids. De vestigingsgids bestaat naast de studiegids (zie artikel 1 lid 2). Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 11.

Artikel 11 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen Tio en de student over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Tio te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student als door Tio aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 bij Tio heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de student een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Tio aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Tio een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie moet eerst schriftelijk aan de student gevraagd worden zich binnen 5 weken uit te spreken of deze daarmee akkoord gaat. Tio dient hierbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij Tio in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.
 10. Geschillen die betrekking hebben op beslissingen van de examencommissie kunnen binnen twee weken na uitspraak van de examencommissie worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep voor Examens van de NRTO. Op welke manier bezwaar gemaakt kan worden staat beschreven in het reglement van de Commissie van Beroep voor Examens. Dit regelement is te vinden op de website nrto.nl.