1. Home
  2. Studeren bij Tio
  3. Win je eigen examenfeest

Wedstrijdreglement ‘win je eigen examenfeest’

Dit wedstrijdreglement geldt als Deelnemersvoorwaarden voor de winactie ‘Win je eigen examenfeest’. Deze winactie loopt van 01-01-2021 tot en met 31-05-2021. Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden.

Artikel 1 – Deelnemersvoorwaarden

1. Deelname vindt plaats wanneer het inschrijfformulier op www.tio.nl/examenfeest ingevuld is.
2. Éénmalige deelname per persoon. Deelname aan de winactie is uitsluitend voor personen welke hun eindexamen succesvol afleggen in 2021.
3. Deelname aan de winactie door een minderjarig persoon is toegestaan, met dien verstande dat de ouders/voogd van deze persoon schriftelijk instemmen met deelname aan deze winactie.
4. Indien een deelnemer niet voldoet aan de onderliggende Deelnemersvoorwaarden is deze uitgesloten van deelname en verliest automatisch het recht op de prijs, zonder schadevergoeding.
5. Deelnemers zullen na inschrijving een promotiemail ontvangen van Hogeschool Tio.

Artikel 2 – Prijzen

1. De gewonnen prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan een ander persoon. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden uitbetaald.
2. Hogeschool Tio kan op elk ogenblik de gewonnen prijs wijzigen.
3. De prijs is beperkt tot de prijs zoals die nader is omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Gedurende de looptijd van deze winactie zal de prijs eenmaal worden uitgereikt.
4. De prijs is als volgt: Hogeschool Tio stelt een budget ter beschikking voor het faciliteren van een eindexamenfeest met een totale waarde van € 1.500.
5. Deze prijs c.q. het budget mag enkel gebruikt worden ter financiering van een eindexamenfeest voor alle eindexamenkandidaten van de middelbare school van de deelnemer.

Artikel 3 – De winnaar

1. De winnaar is de persoon die uit de loting van Hogeschool Tio volgt en tevens kan aantonen dat hij/zij daadwerkelijk het eindexamen succesvol afgelegd heeft.
2. De loting zal plaatsvinden als volgt: uit het bestand van alle inschrijvingen zal willekeurig eenmaal één winnaar geselecteerd worden. De winnaar wordt nadien persoonlijk op de hoogte gebracht, doch binnen drie maanden na het einde van de looptijd van de winactie.
3. Gedurende de looptijd van deze winactie zal slechts één trekking plaatsvinden ten einde een winnaar vast te stellen.
4. Na afloop van de loting zal met de winnaar nadere afspraken overeengekomen worden omtrent het faciliteren van de prijs, indien er geen overeenkomst hieromtrent bereikt wordt, zal de prijs niet uitgereikt worden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid van Hogeschool Tio

1. Hogeschool Tio is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs zoals genoemd in artikel 2.4.
2. Hogeschool Tio is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van de gewonnen prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf ten tijde van zijn deelname.
3. Hogeschool Tio is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden kunnen voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Tevens is Hogeschool Tio niet aansprakelijk voor incidenten die plaatsvinden tijdens de duur van het eindexamenfeest.
4. Hogeschool Tio kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de geschepte verwachtingen.
5. Hogeschool Tio is niet aansprakelijk voor nakoming door en/of gedragingen van de leveranciers van het feest, ook niet als Tio die leveranciers heeft betaald.
6. De winnaar vrijwaart Hogeschool Tio van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze Deelnemersvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die Hogeschool Tio van de deelnemers verwerkt, vallen onder het bereik van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden tot 12 maanden na de wedstrijd in het bestand van Hogeschool Tio bewaard, waarna deze worden verwijderd.
2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, Hogeschool Tio ten tijde van het eindexamenfeest beeldmateriaal maakt. Het betreffende beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele en/of commerciële doeleinden.
3. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, Hogeschool Tio ten tijde van het eindexamenfeest promotie-activiteiten mag uitvoeren, waaronder doch niet uitsluitend het neerzetten van roll-ups en achterwanden.
4. Deelnemers kunnen in het geval van vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens terecht bij de Functionaris Persoonsgegevens van Hogeschool Tio via het e-mailadres m.busstra@tio.nl.

Artikel 6 – Het reglement

1. Door deel te nemen aan de wedstrijden van Hogeschool Tio aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Hogeschool Tio in verband met de winactie zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
2. Voor vragen en/of opmerkingen over deze winactie kan contact opgenomen worden met de afdeling PR van Hogeschool Tio via het e-mailadres communicatie@tio.nl.

Artikel 7 – Onder voorbehoud

1. Tio behoudt zich het recht om de winactie in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren. Mocht dit het geval zijn, wordt dit bekendgemaakt op tio.nl/examenfeest. 

Houdt de deelnemer en/of winnaar zich niet aan bovenstaand reglement, dan behoudt Tio zich het recht voor de prijs te laten vervallen.