1. Home
  2. Contact
  3. opzegformulier

Opzeggen

Het kan voorkomen dat je na inschrijving de beslissing moet maken om toch niet te starten met de opleiding. Ook kun je gedurende het studiejaar door omstandigheden gedwongen worden tot de keuze om de opleiding niet af te maken. Je kunt de studieovereenkomst dan opzeggen. Hoe dat gaat en wat de financiële gevolgen zijn, lees je hieronder.

Opzeggen via opzegformulier

Opzegging voor aanvang studiejaar

Helaas komt het soms voor dat een student de inschrijving moet annuleren, nog voordat de studie is begonnen. Daarom geven wij veertien dagen bedenktijd en kun je de inschrijving tot 1 juli kosteloos annuleren als je in augustus start. Als je in januari start, dan kun je tot 1 december kosteloos annuleren. Heb je het collegegeld dan al betaald? Dan krijg je dat terug.

Tussentijdse beëindiging na 1 juli/december

Na 1 juli/1 december kun je de studieovereenkomst tussentijds beëindigen door deze formeel op te zeggen. In de wet staat dat je dan een redelijk deel van het collegegeld moet betalen. Hoe hoog dat bedrag is, is bijvoorbeeld afhankelijk van het onderwijs dat je al hebt gevolgd.

Opzegging per einde studiejaar

Je kunt natuurlijk ook aan het einde van het collegejaar besluiten om te stoppen met de opleiding. Als je ons dit vóór 1 juli van het lopende collegejaar laat weten, dan hoef je het collegegeld voor het volgende jaar niet te betalen. Zeg je later op, dan ben je een redelijk deel van het collegegeld voor het volgende collegejaar verschuldigd. 

Vaststelling redelijk deel van het collegegeld

Als je opzegt na 1 juli/1 december, dan ben je een redelijk deel van het collegegeld verschuldigd. Bij de vaststelling van het redelijk deel wordt aansluiting gezocht bij artikel 7:411 BW. Daarbij kunnen allerlei omstandigheden een rol spelen. We noemen er enkele:

We bekijken per case wat redelijk is, op basis van de omstandigheden van het geval. Bij de vaststelling van het redelijk deel van het Collegegeld geldt dat Tio minimaal recht heeft op vergoeding van dat deel van het Collegegeld dat naar rato gelijk is aan het deel van het collegejaar dat al is verstreken op het moment van opzeggen. Dus bij opzegging na zes maanden heeft Tio in ieder geval recht op 50% van het Collegegeld.

Wijze van opzeggen

Je kunt voor het opzeggen en ontbinden gebruik maken van het digitale opzegformulier. Of je kunt je verzoek tot opzegging per post of per e-mail toezenden aan de centrale studentenadministratie van Tio (csa@tio.nl). Bij opzegging per post adviseert Tio om gebruik te maken van aangetekende post, zodat voor beide partijen altijd duidelijk is dat en wanneer er opgezegd is. Hogeschool Tio zal de annulering schriftelijk bevestigen.

Opzeggen via opzegformulier