1. Home
  2. Contact
  3. algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden Tio

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Studieovereenkomsten en de totstandkoming daarvan. Ze zijn ook van toepassing op alle andere overeenkomsten die door Tio worden gesloten in verband met enige opleiding. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De Tio-voorwaarden gaan voor de NRTO-voorwaarden, als en voor zover deze niet ten nadele van de Student afwijken van de NRTO-voorwaarden.

Definities

Collegegeld

het bedrag dat de Student verschuldigd is voor het volgen van de opleiding in een bepaald Collegejaar, exclusief keuzevakken en facultatieve onderdelen.

Collegejaar

een periode van 12 kalendermaanden lopend van 1 september tot en met 31 augustus. In het eerste Studiejaar duurt het Collegejaar 13 maanden en loopt van 1 augustus tot en met 31 augustus.

Nominale duur

de tijd die een Student over een opleidingsprogramma (of een onderdeel daarvan) doet als hij geen studievertraging oploopt. Ter illustratie: een driejarige studie heeft een nominale duur van drie jaar.

Opleiding

de door Tio aangeboden en door de Student gekozen opleiding.

Opleidingskosten

de som van het Collegegeld, de prijs van keuzevakken en facultatieve onderdelen.

Student

een Student die bij Tio een opleiding volgt.

Studentenportal

het door Tio gebruikte portal voor Studenten, waarop Studenten onder meer cijfers kunnen zien, afwezigheid kunnen doorgeven en zich kunnen inschrijven voor evenementen, keuzevakken en vervolgopleidingen.

Studiedocumentatie

het geheel van documenten waarin de inhoud van de Opleiding en het studieprogramma is vastgelegd, bestaande uit de studiegids, de voor de start te ontvangen studiezakenmailing en de geldende reglementen, zoals de Onderwijs- en Examenregeling, de vestigingsgids, de stagegids en de afstudeergids.

Studiejaar

een deel van het studieprogramma met een nominale duur gelijk aan een Collegejaar.

Studieovereenkomst

de overeenkomst tussen Tio en de Student met betrekking tot de Opleiding.

Tio

Tio Teach B.V. met handelsnamen Tio Business School, Tio, Hogeschool Tio en Tio University of Applied Sciences, gevestigd aan de St. Jacobsstraat 400, 3511 BT, te Utrecht.

Website

www.tio.nl, inclusief onderliggende pagina's.

Artikel 1 – Inschrijven

1.     Inschrijving. De Student die een Opleiding wil volgen bij Tio, moet zich online inschrijven met het inschrijfformulier op de Website. De Student ontvangt een bevestiging van zijn inschrijving.
2.     Inschrijfgeld. Bij inschrijving is de Student het eenmalige inschrijfgeld verschuldigd.
3.     Toelatingseisen. Voor elke opleiding gelden toelatingseisen. Daarnaast kunnen er bijzondere toelatingseisen zijn voor bijzondere varianten (bijvoorbeeld voor intensieve programma’s). De toelatingseisen staan op de Website en in de Studiedocumentatie. De Student moet vooraf controleren of hij aan de toepasselijke toelatingseisen voldoet of dat hij daar bij de start van de Opleiding aan zal voldoen.
4.     Aanleveren informatie. In het inschrijfproces en na inschrijving wordt de Student gevraagd om opgegeven informatie te controleren en bepaalde informatie en bewijsstukken te verstrekken, onder meer ter verificatie van zijn identiteit en ter bevestiging dat hij voldoet aan de toelatingseisen.
5.     Diploma. De Student zal uiterlijk een maand voor de start van de Opleiding bewijs overleggen van het behalen van zijn diploma met de daarbij behorende cijferlijst. Beschikt hij op dat moment niet over het vereiste diploma, dan heeft hij de mogelijkheid om uitstel aan te vragen of de Studieovereenkomst kosteloos te annuleren (zie artikel 9 lid 3 en lid 5).
6.     Plaatsing. Tio zal de inschrijving en de aangeleverde informatie controleren en laten weten of een Student aan de toelatingseisen voldoet en of hij kan worden geplaatst.
7.     Studieovereenkomst. De Studieovereenkomst komt tot stand door een geldige inschrijving voor de nominale duur van de Opleiding (zie ook artikel 2).
8.     Wachtlijst. Bij overboeking voor een bepaalde Opleiding kan de Student op een wachtlijst worden geplaatst. Dit kan ook het geval zijn als de Student doubleert (zie artikel 3.2). Voor Tio een Student op de wachtlijst plaatst, zal zij dit bespreken met de Student. Als de Student eenmaal op een wachtlijst staat, dan kan hij pas (opnieuw) aanspraak maken op een studieplaats op het moment dat er een studieplaats vrijkomt én Tio deze aan de Student heeft toegekend. Zolang de Student op een wachtlijst staat kan hij kosteloos annuleren.
9.     Voorbehoud voldoende inschrijvingen. Voor alle opleidingen geldt het voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Het kan daardoor voorkomen dat een opleiding uiteindelijk niet, of niet op alle vestigingen, wordt aangeboden. Tio behoudt zich daarom tot een maand voor de start van het programma het recht voor om een studieovereenkomst te annuleren, ook nadat de Student al een plaatsingsbevestiging heeft gekregen. In het zeldzame geval dat Tio hier gebruik van moet maken, informeert zij de geplaatste Studenten daar zo spoedig mogelijk over. Tio en de Student kijken dan ook of er passende alternatieven zijn, bijvoorbeeld het volgen van de opleiding bij een andere vestiging of een latere start.
10.     Kennismaking. Voor de start van de Opleiding heeft de Student een kennismakingsgesprek met zijn studiecoach. De Student is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van het gesprek.

Artikel 2 – Inhoud en duur van de Opleiding

1.     Inhoud van de Opleiding. De inhoud van de door Tio aangeboden onderwijsprogramma’s is nauwkeurig omschreven in de Studiedocumentatie. De Studiedocumentatie wordt jaarlijks vastgesteld. Op de Studieovereenkomst zijn de versies van toepassing zoals die voor 2024/2025 zijn vastgesteld. Als informatie op de Website afwijkt van informatie in de studiegids, gaat de inhoud van de studiegids boven de informatie op de Website. 
2.     Meerjarig programma. De Student schrijft zich in voor het volledige onderwijsprogramma van de Opleiding. Dit is meestal een meerjarig programma. De Studieovereenkomst wordt aangegaan voor de nominale duur van de Opleiding.
3.     Instromen in januari. Studenten die starten (“instromen”) in januari voor een bachelor opleiding doorlopen het programma van het eerste Studiejaar in anderhalf Collegejaar. Het exacte programma en informatie is opgenomen in de Studiedocumentatie en op de Website. Het eerste collegejaar loopt dan van 1 januari tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
4.     Verlenging duur Studieovereenkomst. De looptijd van de Studieovereenkomst kan op twee manieren worden verlengd:
      i.        door het opnieuw volgen van een Studiejaar (zie artikel 3 lid 2 ‘doubleren’) en/of
      ii.        door een verlenging aan het eind van de looptijd (zie artikel 3 lid 5 ‘verlengde inschrijving’)
Door verlenging van de looptijd kan uiteindelijk de geldigheid van bepaalde vakken in het geding komen, zie artikel 4 lid 7.
5.     Einde Studieovereenkomst. De Studieovereenkomst komt tot een einde door het behalen van het diploma of door vroegtijdige beëindiging zoals beschreven in artikel 9.
6.     Studiezakenmailing. Voor aanvang van de studie ontvangt de Student een studiezakenmailing. Naast praktische informatie kan deze ook wijzigingen van en aanvullingen op de studiegids bevatten. Als de Student bezwaar heeft tegen deze wijzigingen en/of aanpassingen, zal hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de studiezakenmailing aangeven. Als de Student niet tijdig schriftelijk bezwaar aantekent, dan maken de aanvullingen en/of wijzigingen deel uit van de Studieovereenkomst.
7.     Wijzigingen Studieovereenkomst. Gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst kunnen partijen door middel van addenda aanvullende afspraken vastleggen en toevoegen aan de Studieovereenkomst.
8.     Disclaimer. De projecten, stagebedrijven en studiereizen, getoond of beschreven in de wervingsuitingen, presentaties, open dagen, de Website en de Studiedocumentatie zijn slechts illustratief van aard en betreffen voorbeelden uit het verleden. De daadwerkelijke invulling in het kader van de Studieovereenkomst kan afwijken van de getoonde voorbeelden. De Student kan dan ook geen rechten ontlenen aan de illustratief getoonde projecten, stagebedrijven en studiereizen

Artikel 3 – Doorstroom / vervolgopleiding

1.     Doorstroomvoorwaarden. Bij meerjarige opleidingen hanteert Tio doorstroomvoorwaarden voor het eerste studiejaar die zijn benoemd in de studiegids. Onder supervisie van de vestigingsmanager wordt voor de Student bepaald of deze voldoet aan de doorstroomvoorwaarden. Voldoet een Student niet aan de doorstroomvoorwaarden voor het eerste studiejaar, dan kan de Student niet doorstromen naar het tweede studiejaar. Deze Studenten zullen het eerste jaar opnieuw moeten volgen (zie artikel 3 lid 2 en artikel 4 lid 8). Uiteraard hebben zij ook de mogelijkheid om te stoppen met de Opleiding (zie artikel 9).
2.     Doubleren. Studenten hebben de mogelijkheid om ieder gewenst Studiejaar opnieuw te doorlopen (“doubleren”). De studieovereenkomst wordt dan met een jaar verlengd. Er zijn kosten verbonden aan doubleren (zie artikel 4 lid 8).
3.     Toelating intensieve variant. Bij bepaalde opleidingen bestaat de mogelijkheid om een intensieve variant te volgen. Deze variant wordt ook wel “fasttrack” genoemd. Voor deelname aan deze intensieve varianten gelden aanvullende toelatingsvereisten en/of doorstroomvereisten.
4.     Voorwaarden studieonderdelen. Er gelden voorwaarden om te mogen starten aan bepaalde studieonderdelen, zoals stages en het afstudeerproject. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling.
5.     Verlengde inschrijving. Als de Student aan het einde van de looptijd van de Studieovereenkomst niet voldoet aan de slagingsvoorwaarden, zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling, zal hij met Tio een studieovereenkomst voor een zogenaamde verlengde inschrijving aan moeten gaan. Er zijn diverse varianten die aansluiten op verschillende scenario’s, elk met hun eigen voorwaarden en prijs. Een verlenging kan uitsluitend worden ingezet aan het einde van het programma. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een verlenging in te zetten om het eerste Studiejaar af te ronden om vervolgens vroegtijdig uit te stromen. Bij een verlengde inschrijving wordt de Student niet ingeroosterd voor onderwijs. De Student mag deelnemen aan lessen als er voldoende plek is in de klassen.
6.     Nieuwe Studieovereenkomsten. Het aangaan van de Studieovereenkomst verplicht partijen niet tot het aangaan van één of meer opvolgende studieovereenkomsten. Tio behoudt zich het recht voor om de Student op redelijke gronden geen aanbod te doen tot het aangaan van een nieuwe studieovereenkomst.
7.     Geldigheid Programma. Het meerjarige programma van de Opleiding zoals door Tio in de Studiedocumentatie beschreven, heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan de nominale duur van de Opleiding vermeerderd met twee Collegejaren. Die geldigheidsduur vangt aan op de startdatum van het eerste Collegejaar. Als de Student er binnen de geldigheidsduur niet in slaagt om het diploma te behalen, dan kan het zijn dat de Student bepaalde vakken, tentamens of opdrachten aanvullend of opnieuw moet doen om het diploma alsnog te behalen.
8.     Stoppen Opleiding. Als Tio besluit om te stoppen met een Opleiding, dan wordt aan de reeds gestarte Studenten redelijkerwijs de mogelijkheid geboden het diploma binnen de in lid 7 beschreven geldigheidsduur te kunnen behalen. Eventuele bijzonderheden ten aanzien van de uitfasering en geldigheidsduur worden in de Onderwijs- en Examenregeling beschreven.

Artikel 4 – Prijzen en prijsgaranties

1.     Betalingsverplichting. Bij het aangaan van de Studieovereenkomst ontstaat de verplichting voor de Student om de volledige Opleidingskosten voor alle Studiejaren te betalen. Deze kosten brengt Tio per Collegejaar in rekening. De verschuldigdheid van de Opleidingskosten is niet afhankelijk van het daadwerkelijk volgen van onderwijs, het verstrijken van de tijd of van welke voorwaarde dan ook. Een eventuele beëindiging van de Studieovereenkomst heeft mogelijk wel gevolgen voor de betalingsverplichtingen (zie artikel 9).
2.     Facturatie. Tio brengt de Opleidingskosten per Collegejaar in rekening. Dit doet zij enkele maanden voor de start van het Collegejaar. Als Tio en de Student betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan zal de Student de termijnbetalingen uiterlijk voldoen op de overeengekomen uiterste betaaldata. Als er geen betaling in termijnen is overeengekomen, dan moet het verschuldigde bedrag in zijn geheel worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het Collegejaar.
3.     Betaaltermijn. De betaaltermijn voor alle overige bedragen is 14 dagen na factuurdatum.
4.     Toerekening betaling. Iedere betaling wordt toegerekend aan de oudste openstaande factuur, ongeacht een eventuele vermelding bij de betaling.
5.     Kosten studiemateriaal. De prijs voor het door Tio geselecteerde studiemateriaal is inbegrepen in het collegegeld. Dit studiemateriaal is grotendeels digitaal. Gebruikt een Student liever een fysiek lesboek, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Niet in het collegegeld zijn inbegrepen: kosten gemoeid met aanschaf eigen materialen (laptop, kleding, pennen etc.), kosten gemoeid met stages, afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet inbegrepen.
6.     Jaarlijkse vaststelling Collegegeld. Het Collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Om te voorkomen dat een Student tijdens zijn Opleiding wordt geconfronteerd met grote prijsstijgingen, geldt voor iedere Student als uitgangspunt het Collegegeld zoals dat is vastgelegd in de Studieovereenkomst. Dit overeengekomen bedrag wordt jaarlijks met maximaal 5% verhoogd, verdere verhogingen zullen niet plaatsvinden. Voor doubleren en verlengde inschrijvingen gelden bijzondere regelingen, zie artikel 4.7 en 4.8.
7.     Prijs verlengde inschrijving. Als de Student zijn inschrijving voor een Opleiding wil verlengen, dan geldt als uitgangspunt de prijs van de verlengde inschrijving zoals die was tijdens de eerste voltijdinschrijving van de Opleiding die de Student wil verlengen. Die prijs wordt vervolgens verhoogd zoals beschreven in artikel 4 lid 6. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee Collegejaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het onderwijs op basis van de verlengde inschrijving wenst te volgen.
8.     Prijs doubleren. De prijs voor het voor de tweede keer volgen van een Studiejaar is gelijk aan 50% van het Collegegeld dat op grond van artikel 4 lid 6 verschuldigd zou zijn als de Student zou zijn doorgestroomd naar het volgende Studiejaar. Deze korting wordt eenmalig verstrekt. Als een Student een Studiejaar voor de derde keer volgt, betaalt hij het reguliere Collegegeld, vastgesteld in overeenstemming met artikel 4 lid 6.
9.     Prijs niet afhankelijk van volgen onderwijs. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen Tio

1.     Toegang tot onderwijs. Tio zal de Student toegang geven tot het onderwijsprogramma zoals dat is beschreven in de Studiedocumentatie.
2.     Rooster. Het onderwijs vindt in beginsel plaats tussen 9.00 uur en 18.20 uur. Bij uitzondering kan het onderwijs in de avonduren of in het weekend worden gegeven. Het lesrooster kan gedurende het semester wijzigen. De Student zal hierover worden geïnformeerd.
3.     Locaties. Het onderwijs vindt in beginsel plaats op de overeengekomen vestigingslocatie. Het onderwijs kan evenwel op een afwijkende locatie plaatsvinden. Projecten, gastcolleges en evenementen kunnen op externe locaties plaatsvinden. De eventuele reiskosten zijn niet inbegrepen in het collegegeld en komen voor rekening van de Student.
4.     Wijzigingen programma. Tio is binnen redelijke grenzen gerechtigd wijzigingen in het onderwijsprogramma door te voeren. Deze bevoegdheid omvat mede het wijzigen/vervangen van vakken, van het moment waarop de vakken of projecten worden aangeboden, van studiemateriaal, van docenten en van de locatie waar het onderwijs wordt gegeven.
5.     Overmacht. Als het door een situatie buiten de macht van Tio, zoals beperkingen van overheidswege, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s, natuurrampen etc., niet mogelijk is om het onderwijs op de reguliere wijze, op de reguliere locatie en/of conform het reguliere programma aan te bieden, dan is Tio gerechtigd om redelijke maatregelen te treffen om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dit omvat onder meer het geheel of gedeeltelijk online aanbieden van het onderwijs en/of het opleggen van beperkingen. Bij het nemen van maatregelen hanteert Tio de volgende uitgangspunten:
  -     de inhoud en de kwaliteit van de opleiding moeten gewaarborgd zijn;
  -     fysiek onderwijs verdient zoveel mogelijk de voorkeur boven online onderwijs;
  -     studievertraging moet zoveel mogelijk beperkt worden;
  -     de maatregelen mogen er niet toe leiden dat de Student meer collegegeld betaalt;
  -     studeren bij Tio moet leuk blijven.
6.     Wijzigen naam Opleiding. Tio is gerechtigd de naam van de Opleiding te wijzigen mits dit gebeurt binnen de wettelijke kaders. 
7.     Activiteiten. Tio zal de Student toegang geven tot allerhande activiteiten (zoals introductie, excursies, keuzevakken of evenementen) en hem over de activiteiten informeren. Tio heeft het recht om deze activiteiten te wijzigen qua locatie, programma, tijdstip, of te annuleren.
8.     Partners. Tio zal bij het noemen en selecteren van eventuele partners die facultatieve onderdelen, stages, financiële diensten en/of andere diensten aanbieden zorgvuldig te werk gaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt Tio geen partij bij een eventuele overeenkomst met deze partijen. Tio is niet aansprakelijk als deze partners de inhoud van de onderdelen wijzigen, niet meer aanbieden, tegen andere condities aanbieden of hun verplichtingen tegenover de Student niet nakomen.
9.     Taal. Tio zal zich inspannen het onderwijs zoveel mogelijk te geven in de overeengekomen taal. Tio behoudt zich evenwel het recht voor om het onderwijs van de Engelstalige studierichtingen incidenteel in het Nederlands te verzorgen voor Nederlandstalige Studenten en vice versa. Daarnaast kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet in het Engels beschikbaar is. Alle Studenten van Engelstalige studierichtingen zullen in beperkte mate geconfronteerd worden met de Nederlandse taal. Van niet-Nederlandstalige Studenten wordt in die gevallen een redelijke mate van zelfredzaamheid verwacht.
10.  Groepsgrootte. Tio zal het onderwijs doorgaans geven in groepen die niet groter zijn dan 16 Studenten. In beperkte mate kan worden gewerkt met groepen groter dan 16 Studenten.
11.  Toegang tot gebouwen, lokalen en systemen. Tio zal de Student toegang geven tot haar gebouwen, lokalen en systemen voor zover noodzakelijk met het oog op het volgen van het onderwijs.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Student

1.     Actieve deelname. De Student zal zich inspannen om het Studiejaar met goed gevolg af te ronden binnen het Collegejaar. Hij zal onder meer actief deelnemen aan het onderwijs en goed voorbereid naar lessen en tentamens komen. Het verzuimbeleid is terug te lezen in de vestigingsgids.
2.     Beschikbaarheid. De Student wordt geacht gedurende het gehele Collegejaar, met uitzondering van de door Tio geplande schoolvakanties, beschikbaar te zijn voor het onderwijs. Tentamens kunnen plaatsvinden gedurende alle dagdelen inclusief de avonduren en op zaterdagen.
3.     Betaling. De Student dient het inschrijfgeld, het Collegegeld en alle andere verschuldigde bedragen tijdig te voldoen.
4.     Collegekaart. Met de uitgereikte collegekaart wordt de aanwezigheid in de lessen geregistreerd. Zonder collegekaart wordt de Student als afwezig geregistreerd. Het is voor de Student verplicht om voor aanvang van de studie een recente goedgelijkende pasfoto aan te leveren. De Student zorgt dat hij zijn collegekaart tijdens lessen, tentamens en activiteiten bij zich heeft.
5.     Gedrag. De Student moet zich altijd netjes en voorkomend gedragen. De Student zal zich onthouden van iedere vorm van geweld, agressie, discriminatie en vandalisme.
6.     Reglementen. De Student zal zich houden aan en handelen volgens de geldende reglementen.
7.     Gedrag tijdens activiteiten. De Student zal zich tijdens activiteiten (waaronder excursies, stages, evenementen) gedragen volgens eventuele aanvullende reglementen of afspraken.
8.     Geen grievende uitlatingen. De Student zal zich gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst en tot drie jaar daarna onthouden van onnodig grievende uitlatingen over Tio, docenten en/of zijn medestudenten.
9.     Verzekering. De Student zal zorgen dat hij WA-verzekerd is en blijft gedurende de Opleiding. Voor excursies, reizen, stages etc. zal hij zorgen voor een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is. Ook zal hij zelf moeten zorgen voor een reis- en annuleringsverzekering.

Artikel 7 – Stages

De Student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van passende stage- en leerbedrijven. Tio biedt de Student op diverse manieren ondersteuning. Meer informatie hierover is terug te vinden in het toepasselijke stagereglement. Als de Student er niet in slaagt een passende stageplaats of geschikt leerbedrijf te vinden, dan zal Tio een bedrijf aandragen. Tio is in geen geval aansprakelijk voor het niet vinden van een passende stageplaats of geschikt leerbedrijf. Als de Student een door Tio aangedragen stageplaats c.q. leerbedrijf niet accepteert en evenmin als de Student niet wordt aangenomen door het stage- c.q. leerbedrijf.

Artikel 8 – Passend onderwijs

1.     Afspraken maken. Indien van toepassing worden voor individuele Studenten aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader van de Wet passend onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor de start van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook op een later moment worden gemaakt of worden aangepast. De afspraken zullen worden opgenomen in een addendum bij de Studieovereenkomst. Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de Studieovereenkomst.
2.     Aanlevering informatie. De Student is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle relevante informatie over zijn (extra) ondersteuningsbehoefte, zodat Tio deze ondersteuning kan bieden. Wanneer blijkt dat de Student informatie heeft verzwegen of anderszins achterwege heeft gelaten waardoor over (een gedeelte van de) noodzakelijke ondersteuning geen afspraken zijn gemaakt, is Tio niet verplicht deze ondersteuning te bieden. Als tijdens de Opleiding blijkt dat de Student ondersteuningsbehoefte heeft, zal Tio in overleg met de Student kijken of en op welke wijze zij hieraan tegemoet kan komen.

Artikel 9 – Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1.     Herroepingsrecht / bedenktermijn. De Student kan zijn inschrijving kosteloos herroepen gedurende een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag na de dag waarop Tio heeft bevestigd dat zij de inschrijving heeft ontvangen. Herroeping van de inschrijving vindt plaats op de wijze beschreven in lid 8.
2.     Opzeggen altijd mogelijk. De Student kan de Studieovereenkomst te allen tijde opzeggen, waarbij voor aanvang van de start van de Opleiding ook wel wordt gesproken over “annuleren”. Opzeggen / annuleren vindt plaats op de wijze beschreven in lid 8.
3.     Annulering voor aanvang van de Opleiding. Tot 1 juli (en tot 1 december voor januari-instroom) is annulering kosteloos, met uitzondering van het eenmalige inschrijfgeld. Bij een latere annulering is hij een redelijk deel van het Collegegeld van het volgende Collegejaar verschuldigd, conform lid 6 'Vaststelling redelijk deel van het Collegegeld'.
4.     Opzegging per einde Studiejaar. Als een Student wenst op te zeggen per het einde van het Studiejaar, dan is hij het Collegegeld van het volgende Collegejaar niet verschuldigd als hij de opzegging uiterlijk voor 1 juli van het lopende Collegejaar heeft gedaan. Bij een latere opzegging is hij een redelijk deel van het Collegegeld van het volgende Collegejaar verschuldigd, conform lid 6 ‘Vaststelling redelijk deel van het Collegegeld’.
5.     Uitstel voor deadlines. De Student kan eventueel uitstel aanvragen voor de deadlines genoemd in lid 3 en lid 4, bijvoorbeeld omdat hij nog in onzekerheid verkeert over het behalen van zijn vooropleiding. Dit uitstel is alleen geldig als het schriftelijk is bevestigd door Tio.
6.     Vaststelling redelijk deel van het collegegeld. Als een Student opzegt na de deadlines genoemd in lid 3 en lid 4, dan is hij een redelijk deel van het Collegegeld verschuldigd. Bij de vaststelling van het redelijk deel wordt aansluiting gezocht bij artikel 7:411 BW.
Tio heeft minimaal recht op vergoeding van dat deel van het Collegegeld dat naar rato gelijk is aan het deel van het collegejaar dat al is verstreken op het moment van opzeggen. Dus bij opzegging na zes maanden heeft Tio in ieder geval recht op 50% van het Collegegeld.
Vaak is het redelijk dat de Student een groter deel betaalt. Daarbij kunnen allerlei omstandigheden een rol spelen. We noemen er enkele: (i) de reden van opzegging, (ii) het voordeel dat de Student heeft genoten van zijn inschrijving, (iii) de werkzaamheden die reeds door Tio zijn verricht ter uitvoering van en/of met het oog op de Studieovereenkomst en de kosten die zij heeft gemaakt en de verplichtingen die zij is aangegaan, (iv) annuleringsvoorwaarden die door andere opleiders worden gebruikt, waaronder de NRTO-voorwaarden en (v) alle andere omstandigheden die redelijkerwijs relevant moeten worden geacht. Het bepaalde in artikel 5 lid 1 t/m 4 van de NRTO-voorwaarden is niet van toepassing.
7.     Verval betalingsregelingen. Aan het einde van de Studieovereenkomst vervallen eventuele eerder tot stand gekomen afspraken over betaling in termijnen. Alle betalingsverplichtingen moeten binnen 14 dagen na het einde van de Studieovereenkomst zijn voldaan. Bij annulering / opzegging voor de start van het Collegejaar moet de Student alle eventueel reeds ontvangen lesmaterialen ongebruikt en in de originele verpakking retourneren.
8.     Wijze van opzeggen. Opzeggingen en ontbindingen moeten gericht zijn aan de Studentenadministratie (csa@tio.nl). Opzegging en ontbinding van de Studieovereenkomst is ook op digitale wijze mogelijk, via het formulier dat is te vinden op tio.nl/opzeggen. Bij opzegging per post adviseert Tio om gebruik te maken van aangetekende post, zodat voor beide partijen altijd duidelijk is dat en wanneer er opgezegd is.
9.     Annulering / opzegging keuzevakken. Bij annulering en/of opzegging van de inschrijving voor betaalde keuzevakken, introductie en/of verlengde inschrijving geldt dezelfde regeling als beschreven in dit artikel.
10.    Lesontzegging. Als de Student tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft Tio het recht om de Student de toegang tot de lessen te ontzeggen tot de Student zijn verzuim heeft gezuiverd. Een lesontzegging ontslaat de Student niet van het betalen van het Collegegeld.
11.    Ontbinding Studieovereenkomst door Tio. Als de Student tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft Tio het recht om de Studieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Student is dan het Collegegeld voor het gehele Studiejaar verschuldigd, verminderd met eventuele besparingen voor Tio.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Tio

1.     Beperking tot directe schade. De aansprakelijkheid van Tio is beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste kansen etc.) is uitgesloten.
2.     Beperking aansprakelijkheid. De omvang van de schadevergoedingsverplichting is beperkt tot het bedrag dat Tio op grond van een door haar afgesloten verzekering, naar aanleiding van de gebeurtenis, daadwerkelijk van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. Als de verzekeraar van Tio geen uitkering doet, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de Opleidingskosten die door de Student zijn voldaan in (of ten aanzien van) de periode waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, met een maximum van één Collegejaar.
3.     Uitzonderingen op beperkingen. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van letselschade of overlijdensschade en evenmin in geval van schade ontstaan door opzet of grove schuld van Tio.
4.     Niet aansprakelijk voor activiteiten of informatie van derden. Tio is niet aansprakelijk voor schade die de Student lijdt als gevolg van activiteiten van studentenverenigingen, waaronder doch niet uitsluitend Cognatio. Tio is niet aansprakelijk voor wijzigingen, beperkingen en maatregelen ten gevolge van overheidsmaatregelen of wijzigingen door exameninstituten. Tio is niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie van derden die zij in de studiegids heeft gebruikt en overeenkomstig in de studiegids heeft opgenomen (zoals VDZ, DUO, Belastingdienst of partnerscholen van Tio) en de daarbij behorende fictieve rekenvoorbeelden. De in de studiegids 2024/2025 vermelde informatie over de tegemoetkoming studiekosten, studiefinanciering en studentenreisproduct is de situatie zoals die van toepassing is op het moment van schrijven van de studiegids 2024/2025. Deze situatie kan reeds zijn gewijzigd.
5.     Beschermde personen. Op de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kan eveneens een beroep worden gedaan door personen in dienst van Tio en door personen die door Tio zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst.

 Artikel 11 – Communicatie, vertrouwelijkheid en privacy

1.     Communicatieadres. Alle schriftelijke communicatie die voor de Student bestemd is, wordt door Tio naar het op het inschrijfformulier vermelde e-mail en/of postadres verzonden. Facturen worden altijd per e-mail gestuurd naar het op het inschrijfformulier genoteerde factuuradres. Tio mag de opgegeven adressen blijven beschouwen als het juiste adres, totdat de Student schriftelijk een nieuw adres heeft opgegeven
2.     Privacyreglement. Door de Student verstrekte informatie wordt door Tio, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Tio conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en haar privacyreglement.
3.     Toestemming verwerking persoonsgegevens. Tio vraagt bij inschrijving toestemming voor diverse verwerkingen van persoonsgegevens. De Student kan de toestemmingen op ieder moment geven, wijzigen en intrekken.
4.     Communicatie met ouders/verzorgers. Als het e-mailadres van de ouders/verzorgers is ingevuld en er op het inschrijfformulier akkoord is gegeven, kan Tio, ongeacht de leeftijd van de Student, alle gegevens over studieresultaten, presentie en inloggegevens mailen naar dit adres. De Student kan de toestemmingen op ieder moment geven, wijzigen en intrekken.
5.     Gebruik beeldmateriaal. Tio zal zonder toestemming van de Student geen beeldmateriaal gebruiken waar de Student alleen of in klein gezelschap op is vastgelegd. Wel is het Tio toegestaan om beeldmateriaal van activiteiten en evenementen te gebruiken waarop de Student in groepsverband is vastgelegd.
6.     Plagiaatscanner. Tio kan gebruik maken van een plagiaatscanner om enig door de Student gemaakt werk te beoordelen, met als doel vast te stellen of het werk authentiek is.
7.     Kunstmatige intelligentie. Tio kan beperkingen of voorwaarden verbinden aan de inzet van kunstmatige intelligentie (zoals ChatGPT). Ook kan het gebruik van kunstmatige intelligentie voor bepaalde toetsvormen en opdrachten geheel of gedeeltelijk worden verboden. Tio kan gebruikmaken van software om te beoordelen of bij het maken van het werk gebruik is gemaakt van kunstmatige intelligentie. Bij vermoeden van inzet van kunstmatige intelligentie, kunnen docenten aanvullende eisen stellen aan schriftelijke toetsvormen, bijvoorbeeld op het gebied van zelfreflectie of persoonlijke mening. Verboden inzet van kunstmatige intelligentie wordt bestempeld als fraude.

Artikel 12 – Klachten en Geschillenregeling

De klachten- en geschillenregeling uit de NRTO-voorwaarden is van toepassing.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

Artikel 1 – Definities

Abonnement

Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.

Afstandsonderwijs

Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs

Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Educatieve dienst

Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

EVC

Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

Formeel onderwijs

Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, zijne een wettelijk erkend diploma.

Niet-formeel onderwijs

Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

Onderwijs

Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs, contactonderwijs als onderwijs in de vorm van een abonnement.

Overeenkomst

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Opstartkosten

De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn: administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten; huren trainingslocatie; toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst; indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek; plannen en het samenstellen van de groepsindelingen lesroosters en werving en planning van de docenten; specifieke voorlichting/informatievoorziening; het verspreiden van informatiemateriaal; administratieve verwerking van de inschrijving; opzetten studentendossier; het opzetten en inrichten van de studentaccount in de online leeromgeving; de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie; gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen.

U

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
2. Indien de ondernemer ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.
Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs- en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier. Bij strijdigheid geldt de voor u gunstigste bepaling. Wel mag de ondernemer altijd ten gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden. Indien uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing.
3. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbod

1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
 a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
     - de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
     - wanneer de educatieve dienst start;
     - de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
     - voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
     - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
     - de wijze van betaling;
     - de duur van de overeenkomst,
 b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
     - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
     - de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
     - de levertijd van het lesmateriaal.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
 b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
 c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 d. de geldigheidsduur van het aanbod. 

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd:


Opleiding is korter dan 1 studiejaar

Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang

10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komende studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang

20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komende studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang

30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komende studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang

50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Tussentijdse beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

• Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

• Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

•Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.*

* NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in bovenstaande tabel.

2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd.
4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.
5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
7. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
9. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden voldaan.
10. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden.
11. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
12. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.

Artikel 6 – Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering

1. Lesmateriaal
a. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u.
2. Correctiewerk
a. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
a) Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
b) Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
d) De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer

Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten

1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 – Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 17 – Nakominggarantie

1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surseance van betaling verleend, of
- het lid is failliet verklaard, of
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 5000,- per bindend advies. De NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie een beroep doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

Artikel 18 – Wijziging

NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.