1. Home
  2. Contact
  3. algemene_voorwaarden

Algemene voorwaarden Tio 2021-2022 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Studieovereenkomst, alsmede overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, welke wordt aangegaan tussen Tio en ondergetekende (de “Student”). Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De Tio-voorwaarden prevaleren boven de NRTO-voorwaarden, indien en voor zover deze niet ten nadele van de Studentafwijken van de NRTO-voorwaarden.

Definities

Collegejaar 2021/2022

Het collegejaar lopend van 1 september 2021 (1 augustus 2021 voor het eerste Studiejaar) tot en met 31 augustus 2022 dan wel van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2022 (“januari-instroom”).

Doorstromer

Heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.2 wordt gegeven.

Opleiding

De door Tio aangeboden en door de Student gekozen opleiding, waarvan het programma is opgebouwd uit meerdere Studiejaren.

Opleidingskosten

De som van het collegegeld en de prijs van keuzevakken.

Studiedocumentatie

Het geheel van documenten waarin de inhoud van de Opleiding en het studieprogramma is besproken, bestaande uit de studiegids, de voor de start te ontvangen studiezakenmailing en de geldende reglementen, zoals de Onderwijs- en Examenregeling, de vestigingsgids, de stagegids en de afstudeergids.

Studiejaar

Het deel van het totale studieprogramma waar de Studieovereenkomst op van toepassing is.

Studieovereenkomst

De overeenkomst tussen Tio en de Student met betrekking tot het Studiejaar.

Tio

Tio Teach B.V. met handelsnamen Tio, Hogeschool Tio en Tio University of Applied Sciences, gevestigd aan de St. Jacobsstraat 400, 3511 BT, te Utrecht.

Website

www.tio.nl

Artikel 1 – Aanbod / Onderwijsprogramma

1. De Student gaat een Studieovereenkomst met Tio aan door middel van een inschrijving. Inschrijving vindt plaats (i) via het papieren inschrijfformulier of (ii) via het inschrijfformulier op de Website.
2. De door Tio aangeboden opleidingen zijn opgedeeld in meerdere studiejaren. De Studieovereenkomst die tot stand komt door een geldige inschrijving door de Student is van toepassing op één Studiejaar van de gekozen Opleiding.
3. Tio zal de ontvangst van de inschrijving bevestigen. Vervolgens zal Tio zo spoedig mogelijk laten weten of de Student is toegelaten.
4. De Student schrijft zich in om het onderwijsprogramma behorend bij het Studiejaar te volgen in het Collegejaar 2021/2022. De Studieovereenkomst is van kracht vanaf het moment van geldige inschrijving en eindigt van rechtswege na ommekomst van het Collegejaar 2021/2022.
5. De inhoud van de door Tio aangeboden onderwijsprogramma’s is nauwkeurig omschreven in de Studiedocumentatie. De Studiedocumentatie wordt jaarlijks vastgesteld. Op de Studieovereenkomst zijn de versies van toepassing zoals die voor 2021/2022 zijn vastgesteld. De Studiedocumentatie van het lopende collegejaar is in te zien via tio.nl/documentatie. Indien informatie op de Website afwijkt van informatie in de studiegids, prevaleert de inhoud van de studiegids.
6. Voor aanvang van het Collegejaar 2021/2022 ontvangt de Student een studiezakenmailing. Naast praktische informatie kan deze ook wijzigingen van en aanvullingen op de studiegids bevatten. Indien de Student bezwaar heeft tegen deze wijzigingen en/of aanpassingen, zal hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de studiezakenmailing aangeven. Indien de Student niet tijdig schriftelijk bezwaar aantekent, dan maken de aanvullingen en/of wijzigingen onderdeel uit van de Studieovereenkomst.
7. De projecten, stagebedrijven en studiereizen, getoond of beschreven in de wervingsuitingen, presentaties, open dagen, websites en de Studiedocumentatie zijn slechts illustratief van aard en betreffen voorbeelden uit het verleden. De daadwerkelijke invulling in het kader van de Studieovereenkomst kan afwijken van de getoonde voorbeelden. De Student kan dan ook geen rechten ontlenen aan de illustratief getoonde projecten, stagebedrijven en studiereizen.
8. Gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst kunnen partijen middels addenda aanvullende afspraken vastleggen en toevoegen aan de Studieovereenkomst.

Artikel 2 – Doorstroom / vervolgopleiding

1. Als de Student aan het einde van het Collegejaar 2021/2022 niet voldoet aan de doorstroomeisen en/of slagingsvoorwaarden, zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling, zal hij met Tio een studieovereenkomst voor een zogenaamde verlengde inschrijving of een volledige herkansing van het Studiejaar aan moeten gaan. In beide gevallen doet hij dat door een schriftelijke aanvaarding van een aanbod van Tio. Een studieovereenkomst voor een verlengde inschrijving kan een afwijkende looptijd hebben.
2. Voor ieder volgend studiejaar en iedere (vervolg)opleiding zal de Student met Tio een nieuwe studieovereenkomst aan moeten gaan. Dat doet hij door een schriftelijke aanvaarding van een aanbod van Tio. Heeft de nieuwe studieovereenkomst betrekking op het volgende studiejaar van dezelfde Opleiding, dan wordt de Student ook wel een “Doorstromer” genoemd.
3. Het aangaan van de Studieovereenkomst verplicht partijen niet tot het aangaan van één of meer opvolgende studieovereenkomsten. Tio behoudt zich het recht voor om de Student op redelijke gronden geen aanbod te doen tot het aangaan van een nieuwe studieovereenkomst. Die redelijke grond is in ieder geval aanwezig wanneer de Student in verzuim is in de nakoming van enige betalingsverplichting of (in het verleden) bij herhaling of langdurig is tekortgeschoten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
4. Bij overboeking van een studiejaar kan de Student op een wachtlijst worden geplaatst. Tio zal dit doen in overleg met de Student. Als de Student eenmaal op een wachtlijst staat, dan kan hij pas (opnieuw) aanspraak maken op een studieplaats, op het moment dat er een studieplaats vrijkomt én Tio deze aan de Student heeft toegekend. Zolang de Student op een wachtlijst staat kan hij kosteloos annuleren.
5. Een Doorstromer is gegarandeerd van een studieplaats voor het volgende studiejaar indien hij vóór 1 februari (1 september voor januari-instroom) van het lopende collegejaar inschrijft voor het volgende studiejaar, mits hij voldoet aan de doorstroomeisen en onverlet het bepaalde in lid 3 en lid 6. Bij aanmelding na voornoemde data geldt deze garantie niet.
6. De Student kan zonder overleg op een wachtlijst worden geplaatst als hij niet aan zijn betalingsverplichtingen of enige andere verplichting jegens Tio voldoet. Het alsnog voldoen aan een betalingsverplichting betekent niet dat de Student van de wachtlijst wordt gehaald en geeft dus geen directe aanspraak op een studieplaats (zie lid 4).
7. Het meerjarige programma van de Opleiding zoals door Tio in de Studiedocumentatie beschreven, heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan de reguliere duur van de Opleiding vermeerderd met twee kalenderjaren. Die geldigheidsduur vangt aan op de startdatum van het eerste Studiejaar. Als de Student er binnen de geldigheidsduur niet in slaagt om het diploma te behalen, dan kan het zijn dat de Student bepaalde vakken, tentamens of opdrachten aanvullend of opnieuw moet doen om het diploma alsnog te behalen.
8. Indien Tio besluit om te stoppen met een Opleiding, dan wordt aan de reeds gestarte studenten redelijkerwijs de mogelijkheid geboden het diploma binnen de in lid 7 beschreven geldigheidsduur te kunnen behalen. Eventuele bijzonderheden ten aanzien van de uitfasering en geldigheidsduur worden in de Onderwijs- en Examenregeling beschreven.

Artikel 3 – Prijzen en prijsgaranties

1. Bij het aangaan van de Studieovereenkomst ontstaat de verplichting voor de Student om het inschrijfgeld en het volledige collegegeld te betalen. Deze verplichting is onvoorwaardelijk. De verschuldigdheid van het collegegeld is niet afhankelijk van het daadwerkelijk volgen van onderwijs, het verstrijken van de tijd of van welke voorwaarde dan ook. Voor de verschuldigdheid van de prijs voor keuzevakken geldt hetzelfde, met dien verstande dat de betalingsverplichting ontstaat op moment van toelating tot het keuzevak (dit kan zijn bij het aangaan van de Studieovereenkomst, maar ook later).
2. Als Tio en de Student voor het collegegeld een betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan zal de Student de termijnbetalingen uiterlijk voldoen op de overeengekomen uiterste betaaldata. Als er geen betaling in termijnen is overeengekomen dan dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het Collegejaar 2021/2022.
3. De betaaltermijn voor alle overige bedragen is 14 dagen na factuurdatum.
4. Iedere betaling, ongeacht eventueel bij de betaling gegeven omschrijving, strekt in mindering op de oudste openstaande factuur.
5. De prijs voor studiemateriaal is inbegrepen in het collegegeld. Niet in het collegegeld zijn inbegrepen: kosten gemoeid met aanschaf eigen materialen (laptop, kleding, pennen etc.), kosten gemoeid met stages, afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet inbegrepen. Voor een Doorstromer die de Opleiding vóór 2018/2019 gestart is en die een aangepaste prijs betaalt, is de prijs voor studiemateriaal niet inbegrepen in het collegegeld.
6. Voor Doorstromers worden de Opleidingskosten zoals genoemd in de studiegids 2021/2022 jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 september voor januari-instroom) inschrijft voor het volgende studiejaar. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het volgende collegejaar.
7. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de Opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het onderwijs op basis van de verlengde inschrijving wenst te volgen.
8. De prijs voor het voor de tweede keer volgen van hetzelfde Studiejaar is gelijk aan 50% van de prijs vermeld in de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het studiejaar voor de tweede keer wenst te volgen. Daarbij geldt als voorwaarde dat de volledige Opleidingskosten met betrekking tot het voor de eerste keer volgen van het Studiejaar uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar volledig zijn voldaan. Indien de Student niet aan deze voorwaarde heeft voldaan, dan geldt voor het nieuwe collegejaar de prijs zoals genoemd in de studiegids.
9. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Artikel 4 – Verplichtingen Tio

1. Tio zal de Student toegang geven tot het onderwijsprogramma zoals dat is beschreven in de Studiedocumentatie.
2. Het onderwijs vindt in beginsel plaats tussen 9.00 uur en 18.20 uur. Bij uitzondering kan het onderwijs in de avonduren of in het weekend worden gegeven. Het lesrooster kan gedurende het semester wijzigen. De Student zal hierover worden geïnformeerd.
3. Het onderwijs vindt in beginsel plaats op de overeengekomen vestigingslocatie. Het onderwijs kan evenwel op een afwijkende locatie plaatsvinden. Projecten, gastcolleges en evenementen kunnen op externe locaties plaatsvinden. De eventuele reiskosten zijn niet inbegrepen in het collegegeld en komen voor rekening van de Student.
4. Tio is binnen redelijke grenzen gerechtigd wijzigingen in het onderwijsprogramma door te voeren. Deze bevoegdheid omvat mede het wijzigen van vakken, van het moment waarop de vakken worden aangeboden en het vervangen van docenten en het wijzigen van de locatie waar het onderwijs wordt gegeven.
5. Als het door een situatie buiten de macht van Tio, zoals beperkingen van overheidswege, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s, natuurrampen etc., niet mogelijk is om het onderwijs op de reguliere wijze, op de reguliere locatie en/of conform het reguliere programma aan te bieden, dan is Tio gerechtigd om redelijke maatregelen te treffen om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dit omvat onder meer het geheel of gedeelte online aanbieden van het onderwijs en/of het opleggen van beperkingen. Bij het nemen van maatregelen hanteert Tio de volgende uitgangspunten:
 - de inhoud en de kwaliteit van de opleiding moeten gewaarborgd zijn;
 - fysiek onderwijs verdient zoveel mogelijk de voorkeur boven online onderwijs;
 - studievertraging moet zoveel mogelijk beperkt worden;
 - de maatregelen mogen er niet toe leiden dat de student meer collegegeld betaalt;
 - studeren bij Tio moet leuk blijven.
6. Tio is gerechtigd de naam van de Opleiding te wijzigen mits dit gebeurt binnen de wettelijke kaders.
7. Tio zal de Student toegang geven tot allerhande activiteiten (zoals introductie, excursies, keuzevakken of evenementen) en hem over de activiteiten informeren. Tio heeft het recht om deze activiteiten te wijzigen qua locatie, programma, tijdstip of te annuleren bij gebrek aan deelname. In een dergelijk geval is de Student gerechtigd de betreffende onderwijsactiviteit kosteloos te annuleren. Tio restitueert dan de bedragen die reeds betaald zijn voor de betreffende activiteit c.q. het betreffende keuzevak.
8. Tio zal bij het noemen en selecteren van eventuele partners die facultatieve onderdelen, stages, financiële diensten en/of andere diensten aanbieden zorgvuldig te werk gaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt Tio geen partij bij een eventuele overeenkomst met deze partijen. Tio is niet aansprakelijk als deze partners de inhoud van de onderdelen wijzigen, niet meer aanbieden, tegen andere condities aanbieden of hun verplichtingen jegens de Student niet nakomen.
9. Tio zal zich inspannen het onderwijs zoveel mogelijk te geven in de overeengekomen taal. Tio behoudt zich evenwel het recht voor om het onderwijs van de Engelstalige studierichtingen incidenteel in het Nederlands te verzorgen voor Nederlandstalige studenten en vice versa. Daarnaast kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet in Engels beschikbaar is. Alle studenten van Engelstalige studierichtingen zullen in beperkte mate geconfronteerd worden met de Nederlandse taal. Van niet-Nederlandstalige studenten wordt in die gevallen een redelijke mate van zelfredzaamheid verwacht.
10. Tio zal het onderwijs doorgaans geven in groepen die niet groter zijn dan 16 studenten. In beperkte mate kan worden gewerkt met groepen groter dan 16 studenten.
11. Tio zal de Student toegang geven tot haar gebouwen, lokalen en systemen voor zover noodzakelijk met het oog op het volgen van het onderwijs.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Student

1. Voor de start van de opleiding heb je een kennismakingsgesprek met je studiecoach. De Student is er zelf verantwoordelijk voor dat het gesprek wordt ingepland en plaatsvindt. Het bovenstaande geldt niet als de Student al voor inschrijving een persoonlijk gesprek heeft gehad.
2. De Student zal uiterlijk twee maanden voor aanvang van het Collegejaar 2021/2022 bewijs overleggen van het behalen van zijn diploma met de daarbij behorende cijferlijst. Beschikt hij op dat moment niet over het vereiste diploma, dan heeft hij de mogelijkheid om uitstel aan te vragen of de Studieovereenkomst kosteloos te annuleren op het inschrijfgeld na (zie artikel 8 lid 4, 5 en 6).
3. De Student zal zich inspannen om het Studiejaar met goed gevolg af te ronden binnen het Collegejaar 2021/2022. Hij zal onder meer actief deelnemen aan het onderwijs en goed voorbereid naar lessen en tentamens komen. Het verzuimbeleid is terug te lezen in de vestigingsgids.
4. De Student wordt geacht gedurende het gehele Collegejaar 2021/2022, met uitzondering van de door Tio geplande schoolvakanties, beschikbaar te zijn voor het onderwijs. Tentamens kunnen plaatsvinden gedurende alle dagdelen inclusief de avonduren en op zaterdagen.
5. Middels de uitgereikte collegekaart wordt de aanwezigheid in de lessen geregistreerd t.b.v. de presentieregeling. Zonder collegekaart wordt de Student als afwezig geregistreerd. Het is voor de Student verplicht om voor aanvang van het Collegejaar 2021/2022 een recente goedgelijkende pasfoto aan te leveren. Hij zorgt dat hij zijn collegekaart tijdens lessen, tentamens en activiteiten bij zich heeft.
6. De Student dient zich te allen tijde netjes en voorkomend te gedragen. De Student zal zich onthouden van iedere vorm van geweld, agressie, discriminatie en vandalisme.
7. De Student zal zich houden aan en handelen conform de geldende reglementen.
8. De Student zal zich tijdens activiteiten (waaronder excursies, stages, evenementen) gedragen conform eventuele aanvullende reglementen of afspraken.
9. De Student zal zich gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst en tot drie jaar daarna onthouden van onnodig grievende uitlatingen over Tio, docenten en/of zijn medestudenten.
10. De Student zal zorgen dat hij WA-verzekerd is en blijft gedurende de Opleiding. Voor excursies, reizen, stages etc. zal hij zorgen voor een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is, alsmede voor een reis- en annuleringsverzekering.

Artikel 6 –Stages

1. De Student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van passende stage- en leerbedrijven. Tio biedt de Student op diverse manieren ondersteuning. Meer informatie hierover is terug te vinden in het toepasselijke stagereglement. Indien de Student er niet in slaagt een passende stageplaats of geschikt leerbedrijf te vinden, dan zal Tio een bedrijf aandragen. Tio is in geen geval aansprakelijk voor het niet vinden van een passende stageplaats of geschikt leerbedrijf indien de Student een door Tio aangedragen stageplaats c.q. leerbedrijf niet accepteert en evenmin als de Student niet wordt aangenomen door het stage- c.q. leerbedrijf.
2. Voor de bemiddeling en begeleiding door Tio tijdens de stage- en afstudeerperiode wordt aan Nederlandse stage/afstudeerbedrijven een jaarlijks nader vast te stellen vergoeding in rekening gebracht. In het geval dat het stagebedrijf deze vergoeding niet betaalt, wordt deze aan de Student in rekening gebracht. Dit geldt niet voor studenten die afstuderen.

Artikel 7 – Passend onderwijs

1. Indien van toepassing worden voor individuele studenten aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van het Collegejaar 2021/2022 gemaakt, maar kunnen ook op een later moment worden gemaakt of worden aangepast. De afspraken zullen worden opgenomen in een addendum bij de Studieovereenkomst. Dit addendum maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Studieovereenkomst.
2. De Student is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle relevante informatie over zijn (extra) ondersteuningsbehoefte, zodat Tio deze ondersteuning kan bieden. Wanneer blijkt dat de Student informatie heeft verzwegen of anderszins achterwege heeft gelaten waardoor over (een gedeelte van de) noodzakelijke ondersteuning geen afspraken zijn gemaakt, is Tio niet gehouden deze ondersteuning te bieden. Als tijdens het Collegejaar 2021/2022 blijkt dat de Student ondersteuningsbehoefte heeft, zal Tio in overleg met de Student kijken of en op welke wijze zij hieraan tegemoet kan komen.

Artikel 8 – Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. De Student kan zijn inschrijving kosteloos herroepen gedurende een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag na de dag waarop Tio heeft bevestigd dat zij de inschrijving heeft ontvangen. Herroeping van de inschrijving vindt plaats op de wijze beschreven in artikel 8 lid 9.
2. De Student kan de Studieovereenkomst te allen tijde opzeggen, waarbij voor aanvang van het Collegejaar 2021/2022 ook wel wordt gesproken over “annuleren”.
3. Bij opzegging is Student een redelijk deel van het collegegeld verschuldigd (een “redelijk loon”), waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.
4. Tot 1 juli 2021 (1 december 2020 voor januari-instroom) is annulering kosteloos, met uitzondering van de éénmalige inschrijfkosten. Die inschrijfkosten blijven verschuldigd. De Student kan eventueel uitstel aanvragen voor de deadline voor kosteloze annulering, bijvoorbeeld omdat hij nog in onzekerheid verkeert over het behalen van zijn vooropleiding. Dit uitstel is alleen geldig als het schriftelijk is bevestigd door Tio.
5. Bij annulering in de periode tussen 1 juli 2021 en 31 augustus 2021 (tussen 1 december 2020 en 31 december 2020 voor januari-instroom) wordt het redelijk loon bedoeld in lid 3 in beginsel vastgesteld op 25% van de Opleidingskosten.
6. Bij opzegging gedurende het collegejaar (na 31 augustus 2021 voor septemberinstroom en na 31 december 2020 voor januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel als volgt berekend:
    A. (aantal aangebroken maanden vóór opzegging / 12 maanden) * Opleidingskosten + B. 25%  Opleidingskosten
7. Als de Student opzegt vanwege een reden die (gedeeltelijk) in de risicosfeer van Tio ligt, of omdat hij/zij door exceptionele omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Student niet in staat is om de opleiding af te ronden, kan de Student Tio gemotiveerd verzoeken om aanpassing van het percentage van 25% in lid 5 en lid 6 onder B.
8. Bij opzegging van de Studieovereenkomst vervallen eventuele eerder tot stand gekomen afspraken over betaling in termijnen. Het redelijk loon dient binnen 14 dagen na de opzegging voldaan te zijn. Binnen 14 dagen na ontbinding binnen de bedenktijd of opzegging voor 31 augustus 2021 (31 december 2020 voor januari-instroom) dient de Student alle ontvangen lesmaterialen ongebruikt en in de originele verpakking te retourneren.
9. Opzeggingen en ontbindingen dienen gericht te zijn aan de studentenadministratie (csa@tio.nl). Opzegging en ontbinding van de Studieovereenkomst is ook op digitale wijze mogelijk, via het formulier dat is te vinden op tio.nl/opzeggen. Bij opzegging per post adviseert Tio om gebruik te maken van aangetekende post, zodat voor beide partijen te allen tijde duidelijk is dat en wanneer er opgezegd is.
10. Bij annulering van de inschrijving voor keuzevakken, introductie en/of verlengde inschrijving geldt dezelfde regeling als beschreven in dit artikel.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Tio

1. De aansprakelijkheid van Tio is beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste kansen etc.) is uitgesloten.
2. Verder geldt dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting is beperkt tot het bedrag gelijk aan de Opleidingskosten die door de Student zijn voldaan in (of ten aanzien van) de periode waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden of – indien de schade dat overstijgt – tot het bedrag dat Tio krachtens een door haar afgesloten verzekering, naar aanleiding van de gebeurtenis, daadwerkelijk van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt.
3. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van letselschade of overlijdensschade en evenmin in geval van schade ontstaan door opzet of grove schuld van Tio.
4. Tio is niet aansprakelijk voor schade die de Student lijdt als gevolg van activiteiten van studentenverenigingen, waaronder doch niet uitsluitend Cognatio. Tio is niet aansprakelijk voor wijzigingen, beperkingen en maatregelen ten gevolge van overheidsmaatregelen of wijzigingen door exameninstituten. Tio is niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie van derden die zij in de studiegids 2021/2022 heeft gebruikt en overeenkomstig in de studiegids heeft opgenomen (zoals VDZ, DUO, Belastingdienst of partnerscholen van Tio) en de daarbij behorende fictieve rekenvoorbeelden. De in de studiegids 2021/2022 vermelde informatie over de tegemoetkoming studiekosten, studiefinanciering en studentenreisproduct is de situatie, zoals die van toepassing is op het moment van schrijven van de studiegids 2021/2022. Deze situatie kan reeds zijn gewijzigd.
5. Op de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kan eveneens een beroep worden gedaan door personen in dienst van Tio en door personen die door Tio zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst.

Artikel 10 – Communicatie, vertrouwelijkheid en privacy

1. Alle post die voor de Student bestemd is, wordt door Tio naar het op het aanmeldingsformulier vermelde post- en/of e-mailadres verzonden. Facturen worden altijd per e-mail gestuurd naar het op het aanmeldingsformulier genoteerde factuuradres. Tio mag de opgegeven adressen blijven beschouwen als het juiste adres, totdat de Student schriftelijk een nieuw adres heeft opgegeven.
2. Door de Student verstrekte informatie wordt door Tio, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Tio conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en haar privacyreglement.
3. Tio vraagt via het Studentenweb toestemming voor diverse verwerkingen van persoonsgegevens. De Student kan de toestemmingen op ieder moment geven, wijzigen en intrekken via het Studentenweb.
4. Indien het e-mailadres van de ouders is ingevuld en er op het aanmeldformulier akkoord is gegeven, kan Tio, ongeacht de leeftijd van de Student, alle gegevens over studieresultaten, presentie en inloggegevens mailen naar dit adres.
5. Tio zal zonder toestemming van de Student geen beeldmateriaal gebruiken waar de Student alleen of in klein gezelschap op is vastgelegd. Wel is het Tio toegestaan om beeldmateriaal van activiteiten en evenementen te gebruiken waarop de Student in groepsverband is vastgelegd. 
6. Tio kan gebruik maken van een plagiaatscanner om enig door de Student gemaakt werk te beoordelen, met als doel vast te stellen of het werk authentiek is.  

Artikel 11 – Klachten en Geschillenregeling

De klachten- en geschillenregeling uit de NRTO-voorwaarden is van toepassing.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond d.d. 23 november 2018 en treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2019. Een ondernemer mag er ook voor kiezen deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren bij de start van het nieuwe studiejaar in 2019.

Artikel 1 – Definities

Onderwijs

Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs

Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs

Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

EVC

Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

Formeel onderwijs

Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, zijne een wettelijk erkend diploma.

Niet-formeel onderwijs

Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

Educatieve dienst

Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

Overeenkomst

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Ondernemer

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van NRTO en een educatieve dienst levert.

U

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
2. Indien de ondernemer ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. 
Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs- en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier. Bij strijdigheid geldt de voor u gunstigste bepaling. Wel mag de ondernemer altijd ten gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden. Indien uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing.
3. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbod

1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
- de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
- wanneer de educatieve dienst start;
- de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling;
- de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
- de levertijd van het lesmateriaal.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod. 

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U moet betalen:


Opleiding is korter dan 1 studiejaar

Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang

10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

10% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang

20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

20% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang

50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

50% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang

100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

100% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Tussentijdse beëindiging

100% van overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Bij tussentijdse beëindiging minimaal 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog openstaan. Bij tussentijdse beëindiging minder dan 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede de prijs voor het eerstvolgende studiejaar en alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog openstaan.*

*NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in bovenstaande tabel. Alleen als u kunt bewijzen dat toepassing van de bovengenoemde percentages in uw specifieke geval niet voldoet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, wordt een lager percentage overeengekomen dat in de gegeven omstandigheden wel redelijk is.

2. Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen.
5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
7. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
9. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden voldaan.
10. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden.
11. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
12. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
 a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
 b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.

Artikel 6 – Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering

1. Lesmateriaal
 a. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
 c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u.
2. Correctiewerk
 a. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
a) Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
b) Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
d) De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer

Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten

1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 – Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 17 – Nakominggarantie

1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surseance van betaling verleend, of
- het lid is failliet verklaard, of
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 10.000,00 per bindend advies. De NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie een beroep doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat u wordt aangeboden de vordering voor het meerdere eveneens aan de NRTO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de NRTO de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan u of u wordt aangeboden dat de NRTO op naam van u en op kosten van de NRTO de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van de NRTO.

Artikel 18 – Wijziging

NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.