1. Home
  2. Studeren bij Tio
  3. fotowedstrijd

Reglement fotowedstrijd

 For English see below

Artikel 1 – Omschrijving fotowedstrijd

Tio houdt een fotowedstrijd onder haar huidige studenten die een zomerstage lopen.

Artikel 2 – Deelname

2.1        Meedoen met de fotowedstrijd is eenvoudig: Stuur uiterlijk 31 juli 2023 je beste foto in hoge resolutie en met een korte toelichting aan Eva van Heijst via communicatie@tio.nl.
2.2        Alleen originele foto's die door de deelnemer zelf zijn genomen of waar de deelnemer zelf op staat tijdens een zomerstage, mogen worden ingestuurd. De deelnemer die een foto instuurt garandeert dat hij de foto zelf heeft gemaakt en dat hij van alle personen op de foto toestemming heeft om de foto in te sturen voor deelname aan de winactie.
2.3        Deelnemers die minderjarig zijn hebben toestemming nodig van een ouder/verzorger (wettelijk vertegenwoordiger) om deel te nemen.

Artikel 3 – Loting en uitreiking

3.1        In september 2023 worden de winnaars bepaald. Dit doen we door middel van een jury bestaand uit fotografen en marketeers. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3.2        De winnaar wordt bekend gemaakt via de social media kanalen van Tio. Tio zal ook persoonlijk contact opnemen met de winnaar.
3.3        De deelnemer stemt – voor het geval hij/zij wint – in met medewerking aan mediakansen die de winactie voor Tio teweeg kan brengen.

Artikel 4 – Gebruik foto’s

4.1        Tio verzamelt de foto’s. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd (artikel 2.1) geeft de deelnemer toestemming aan Tio deze foto’s te gebruiken in haar communicatiemiddelen, studiegids, Tio-chat, social media, mailings (primair) en deelname aan de actie (secundair). Tio bewaart de gegevens niet langer dan nodig voor deze doelen. Tio conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en haar privacyreglement.
4.2        De deelnemer kan te allen tijde zijn deelname aan de wedstrijd en daarmee toestemming voor het onder 4.1 bedoelde gebruik intrekken. De foto zal dan worden verwijderd uit de database en online uitingen. Bij reeds gedrukte offline uitingen kan de afbeelding niet direct worden verwijderd. Bij herdruk zal de foto worden vervangen. Intrekken van deelname kan via communicatie@tio.nl.

Artikel 5 – Voorbehouden

5.1        Tio behoudt zich het recht om de winactie in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren. Mocht dit het geval zijn, wordt dit bekendgemaakt op www.tio.nl/fotowedstrijd.
5.2        Houdt de deelnemer en/of winnaar zich niet aan bovenstaand reglement, dan behoudt Tio zich het recht voor de prijs te laten vervallen, zonder schadevergoeding.

_____________________

Article 1 – Description photo contest

Tio organises a photo contest among its current students who are doing a summer internship.

Article 2 – Participation

2.1       Participating in the photo contest is simple: Send your best high-resolution photo with a short explanation to Eva van Heijst at communicatie@tio.nl no later than 31 July 2023.
2.2       Only original photos taken by the participant during a summer internship may be submitted. The participant who submits a photo guarantees that he has taken the photo himself and that he has permission from all persons in the photo to submit the photo for participation in the contest.
2.3       Participants who are minors need permission from a parent/guardian (legal representative) to participate.

Article 3 – Draw and notification

3.1       The winners will be determined in September 2023. We do this by means of a jury consisting of photographers and marketers. The results are not open to discussion.
3.2       The winners will be announced via Tio's social media channels. Tio will also contact the winners personally.
3.3       The winners agree to participate in media opportunities that the contest may bring about for Tio. 

Article 4 - Usage of photos

4.1       Tio collects the photos. By participating in the photo contest (article 2.1), the participant gives permission to Tio to use these photos in its means of communication, study guide, Tio chat, social media, mailings (primary), and participation in this contest (secondary). Tio does not store the data longer than necessary for these purposes. Tio complies with the applicable privacy legislation and its privacy statement.
4.2       The participant may at any time revoke its participation in the contest and thus its permission for the use referred to under article 4.1. The photo will then be removed from the database and online expressions. The image cannot be removed immediately from offline expressions that have already been printed. When reprinted, the photo will be replaced. Withdrawal of participation can be done via communicatie@tio.nl.

Article 5 – Reservations

5.1       Tio reserves the right to shorten, extend, suspend, adjust or cancel the contest. If this is the case, this will be announced on www.tio.nl/fotowedstrijd.
5.2       If a participant and/or winner does not comply with the above regulations, Tio reserves the right to revoke the prize, without compensation.