1. Home
  2. Hbo Rechten
  3. Studieprogramma

Hbo Rechten hbo

Nieuw-stickerCROHO-nummer 39205

Studieprogramma Hbo Rechten

Praktijkgericht leren staat bij Tio centraal: leren door doen dus! Zo'n 55% van de opleiding Hbo Rechten staat in het teken van de praktijk. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen, netwerkorganisaties en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends.

Vakkenpakket hbo-bachelor

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de opleiding Hbo Rechten van Tio. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf onderdelen: juridisch advies, publiekrecht, privaatrecht, (interculturele) communicatie en stage & afstuderen.

Juridisch advies

Bedrijfseconomie

Het ambitieniveau van dit vak is om studenten op een theoretische en praktische wijze de belangrijkste beginselen van de bedrijfseconomie te leren. Zo worden in hoofdlijnen de financiering en kosten van de onderneming behandeld. Tevens verkrijg je inzicht in de financiële verslaglegging.

Pleitwedstrijd

Bereid je zaak goed voor! Overtuig jij de jury met het beste pleidooi tijdens de pleitwedstrijd?

Dossiervorming

Je leert juridische dossiers aanleggen, beheren en toegankelijk te maken. Ook leer je juridische dienstverlening, processen of projecten efficiënt en effectief te analyseren, in te richten en uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar (digitale) ontwikkelingen die kansen bieden voor vernieuwing en verbetering van juridische diensten en processen.

Ethiek en rechtsfilosofie

Beroepsethiek en maatschappelijk bewustzijn worden hier bijgebracht. Een jurist moet zich bewust zijn van de waarden en normen van verschillende groepen, belangenverstrengeling en integriteit. Het verschil tussen recht hebben en recht krijgen en de samenhang tussen recht en rechtvaardigheid worden belicht.

Als jurist kun je te maken krijgen met digitale loketten, digitale dossiers, kennissystemen en online juridische databanken. Kennis en kunde over adequaat en innovatief gebruik van ICT is daarom belangrijk. Dit brengt vele privacyvraagstukken met zich mee. De regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens komt hier daarom ook uitgebreid aan bod.

Juridische informatieve vaardigheden

Het formuleren en beantwoorden van rechtsvragen moet op basis van een analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. In dit vak leer je systematisch werken door relevante juridische bronnen te verzamelen, selecteren en kwalificeren. Denk hierbij aan wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel duurzaam ondernemen, is een vorm van ondernemen waarbij People, Planet en Profit centraal staat.

Mediation

Als mediator ben je een bemiddelaar die partijen helpt bij het oplossen van een juridisch conflict buiten de rechter om. De mediator is de gespreksleider en begeleidt dit proces. Je leert hier over zaken als conflictanalyse, conflictdiagnose en praktische aspecten van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken.

Opstellen contracten

De theorie van het verbintenissenrecht wordt hier in de praktijk gebracht. Wat zijn de juiste clausules en bedingen in een contract? Hoe zit het met algemene voorwaarden, ontbinding en opzegging, eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheidsbeperkingen? En waar liggen de mogelijkheden en grenzen in de wet?

Organisatiekunde

Managementproces, informatiestromen, organisatiecultuur, organisatiemodellen, besluitvormingsproces, verandermanagement.

Personeelsmanagement

Werving, selectie, personeelsplanning, functioneringsgesprekken, loopbaanbegeleiding.

VakkenProjecten
Bedrijfseconomie2
Pleitwedstrijd2
Dossiervorming4
 
Ethiek en rechtsfilosofie4
 
ICT en privacywetgeving4
 
Juridische informatieve vaardigheden10
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
 
Mediation4
 
Opstellen contracten4
 
Organisatiekunde4
 
Personeelsmanagement4
 
Vakken
Bedrijfseconomie2
Dossiervorming4
Ethiek en rechtsfilosofie4
ICT en privacywetgeving4
Juridische informatieve vaardigheden10
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
Mediation4
Opstellen contracten4
Organisatiekunde4
Personeelsmanagement4
Projecten
Pleitwedstrijd2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Publiekrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht draait om de juridische relatie tussen de burger en de overheid. Hoe komt een bestuursorgaan tot een beslissing over bijvoorbeeld een exploitatievergunning, subsidie of een bevel tot sluiting van een pand? En welke procedures staan open voor de belanghebbenden als ze het niet eens zijn met deze besluiten?

In je recht

Studenten krijgen tijdens de projectweek verschillende aspecten te ervaren van nationale aansprekende cases en rechtszaken.

Fiscaalrecht

Fiscale kwesties kunnen een grote impact hebben op burgers en ondernemingen. In dit vak krijg je inzicht in de complexe materie van het belastingrecht. Met behulp van wetteksten en rechterlijke uitspraken worden vragen over onder meer inkomstenbelasting, winst uit onderneming, heffingen, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en internationaal belastingrecht behandeld.

Toga voor een dag

In de oefenrechtbank trek je een toga aan en ga je pleiten. Dit doe je aan de hand van een zorgvuldig opgesteld juridisch betoog dat je na analyse van een dossier hebt opgesteld met je team.

Gastcolleges

Drie gastcollegedagen, workshops van experts uit de branche.

Inleiding publiekrecht

Hoe is de overheid ingericht? Hoe komen wetten tot stand op nationaal en decentraal niveau? In dit vak vind je de antwoorden op vragen als deze. Tevens komen begrippen als legaliteit, grondrechten en trias politica aan bod.

Socialezekerheidsrecht

Rechtsvragen over uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid passeren in dit vak de revue. Om die te kunnen beantwoorden is kennis van onder andere de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de werkloosheidswet (WW) van groot belang.

Strafrecht

Overtredingen en misdrijven moeten bestraft worden. Maar kan het wel bewezen worden? Was het wel verwijtbaar? En hoe hoog moet de straf worden?

VakkenProjecten
Bestuursrecht4
In je recht2
Fiscaalrecht4
Toga voor een dag6
Gastcolleges1
 
Inleiding publiekrecht2
 
Socialezekerheidsrecht4
 
Strafrecht4
 
Vakken
Bestuursrecht4
Fiscaalrecht4
Gastcolleges1
Inleiding publiekrecht2
Socialezekerheidsrecht4
Strafrecht4
Projecten
In je recht2
Toga voor een dag6

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Privaatrecht

Arbeidsrecht

Hier leer je wat de rechten en plichten zijn van werknemers. Wanneer is eigenlijk sprake van een arbeidsovereenkomst en hoe zit het precies met proeftijd, gelijke behandeling, cao’s en ontslag?

Bedrijfs- en productaansprakelijkheid

Het is glad en een werknemer glijdt onder werktijd met een bedrijfsauto van de weg tegen een lantaarnpaal. Deze valt op een andere auto en de bestuurder daarvan moet naar het ziekenhuis. Is de werkgever aansprakelijk voor al deze schade? Wat als blijkt dat de werknemer (iets) te hard reed?

Bedrijfsbezoeken

Je brengt een bezoek aan bedrijven en instellingen uit de branche. 

Bedrijfscrisis

Er is een bedrijfscrisis, jij gaat aan de slag met het oplossen van deze bedrijfscrisis. Hierbij pas je bestuurs-, privaat- en bedrijfsrecht toe als onderdeel van een managementgame.

Bijzondere overeenkomsten

Je leert meer over bijzondere overeenkomsten. Bijzondere overeenkomsten zijn overeenkomsten die een eigen, bijzondere, regeling hebben in het Burgerlijk Wetboek.

Fusie en overname

Bij het kopen of verkopen van een bedrijf komen verschillende juridische aspecten kijken. Denk aan mededingingsrecht, de transactie van aandelen, verwerking in de jaarrekening, due diligence-onderzoek en de rechten van de betrokken medewerkers.

Gezondheidsrecht

Een verkeerde diagnose of operatie kan veel schade bij een patiënt veroorzaken. Je leert welke rechten patiënten en hulpverleners hebben, hoe het medisch tuchtrecht werkt en wat de rol is van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar ook de inrichting van het zorgstelsel en bijzondere medisch-juridische situaties zoals euthanasie en bij medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen komen aan bod.

Goederenrecht

In dit vak staat de rechtsverhouding tussen mensen en goederen centraal. Goederenrecht geeft regels voor de rechten die mensen hebben bij eigendom, hypotheek, vruchtgebruik en opstal.

Inleiding privaatrecht

Na het volgen van dit vak heb je een goed overzicht van de hoofdlijnen van het privaatrecht. De belangrijkste leerstukken van het recht dat de relatie tussen burgers onderling regelt worden behandeld.

Intellectueel-eigendomsrecht

Je hebt een briljante uitvinding gedaan, een nummer-1 hit geschreven of een prachtige foto van iemand gemaakt. Als je niet wil dat anderen zonder jouw toestemming deze creaties namaken dan kan je een beroep doen op het intellectueel eigendomsrecht. Dit omvat onder meer het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht.

Internationaal en Europees recht

Hoe komt een verdrag tot stand? Wat is soevereiniteit? Wat houdt de Brexit precies in? Een groot deel van de Nederlandse wetgeving is tegenwoordig niet meer los te zien van de internationale context. Daarom is het belangrijk om te weten hoe internationale organen als de Verenigde Naties en de Europese Unie werken.

Masterclasses

Diverse masterclasses op het gebied van privaatrecht, publiekrecht en juridisch advies. 

Ondernemingsrecht en faillissementen

Een bedrijf moet worden vormgegeven in een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld een B.V. of een V.O.F. Maar hoe zit het precies met aansprakelijkheid, bestuur, belasting en aandelen? En welke gevolgen heeft een faillissement voor een onderneming en schuldeisers? Bij ondernemingsrecht kom je hier allemaal achter.

Onroerendgoedrecht

Het kopen van vastgoed brengt onder andere vraagstukken over levering, financiering en zekerheden, huur, opstal en erfdienstbaarheid met zich mee. Onroerendgoedrecht gaat hier over, en ook de rol van de notaris en het hypotheekrecht komen aan de orde.

Personen- en familierecht

Een huwelijk of de geboorte van een kind is een feest, maar het heeft ook juridische gevolgen. In dit vak kom er te weten wat deze gevolgen zijn. Verder worden zaken als erfrecht, bewindvoering en curatele behandeld.

Verbintenissenrecht

Je sluit iedere dag verbintenissen zonder dat je erbij stilstaat. Bij het kopen van een kopje koffie bijvoorbeeld sluit je een koopovereenkomst. Het verbintenissenrecht omvat de regels over de totstandkoming, inhoud en nakoming van contracten.

VakkenProjecten
Arbeidsrecht4
Bedrijfs- en productaansprakelijkheid4
Bedrijfsbezoeken0
Bedrijfscrisis2
Bijzondere overeenkomsten2
 
Fusie en overname4
 
Gezondheidsrecht2
 
Goederenrecht4
 
Inleiding privaatrecht2
 
Intellectueel-eigendomsrecht4
 
Internationaal en Europees recht6
 
Masterclasses0
 
Ondernemingsrecht en faillissementen4
 
Onroerendgoedrecht4
 
Personen- en familierecht2
 
Verbintenissenrecht4
 
Vakken
Arbeidsrecht4
Bedrijfsbezoeken0
Bijzondere overeenkomsten2
Fusie en overname4
Gezondheidsrecht2
Goederenrecht4
Inleiding privaatrecht2
Intellectueel-eigendomsrecht4
Internationaal en Europees recht6
Masterclasses0
Ondernemingsrecht en faillissementen4
Onroerendgoedrecht4
Personen- en familierecht2
Verbintenissenrecht4
Projecten
Bedrijfs- en productaansprakelijkheid4
Bedrijfscrisis2

(Interculturele) Communicatie

Je traint je communicatie- en managementvaardigheden. Ook ga je op internationale studiereis.

Adviesvaardigheden

Als jurist is het belangrijk dat je cliënten van goed juridisch advies kan voorzien. Dan gaat het niet alleen om de juridische inhoud, maar de manier van overbrengen is minstens zo belangrijk. In dit vak leer je technieken waarmee je effectiviteit advies van hoge kwaliteit gaat geven.

Internationale studiereis

Een reis binnen Europa waarin je een partnerschool bezoekt, een internationale college volgt en een internationale bedrijven bezoekt. Onder het mom van ‘leren door doen’ leer je nog beter de theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Een perfecte mix van business en pleasure.

Communicatie

Presentatietechnieken, adviseren, interviewtechnieken, slechtnieuwsgesprekken, vergaderen, assertiviteit.

Managementvaardigheden

Leiden van vergaderingen, motiveren, conflicthantering, gesprekstechnieken, managementstijlen.

Professionele ontwikkeling

Beroepsoriëntatie, competentieontwikkeling, sollicitatietraining.

VakkenProjecten
Adviesvaardigheden2
Internationale studiereis2
Communicatie2
 
Managementvaardigheden2
 
Professionele ontwikkeling3
 
Vakken
Adviesvaardigheden2
Communicatie2
Managementvaardigheden2
Professionele ontwikkeling3
Projecten
Internationale studiereis2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Stage & afstuderen

Tijdens de twee stages breng je het geleerde direct in praktijk. In je afstudeeronderzoek komt alles wat je geleerd hebt samen.

Data-analyse

Business modellen toepassen, informatie verzamelen en conclusies trekken.

Afstuderen

Je gaat zelfstandig of binnen een bedrijf een door jezelf gekozen onderzoek verrichten.
Afstuderen speelt een belangrijke rol binnen de hbo-opleiding. Tijdens het afstuderen ga je als professional aan het werk om je reeds verworven kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Je gaat aan de slag om de laatste competenties te ontwikkelen die je nodig hebt om straks in de beroepspraktijk aan de slag te kunnen. Afstuderen gebeurt via het succesvol uitvoeren en afronden van een afstudeeropdracht. Deze afstudeeropdracht wordt meestal uitgevoerd voor een een organisatie met een probleem. De student kan echter ook bij een van de lectoraten van Tio, of zelfstandig afstuderen. Tijdens de afstudeeropdracht voert de student praktijkgericht onderzoek uit. Dat betekent doelbewust en methodisch zoeken naar kennis en inzichten met betrekking tot problemen uit de praktijk, in de vorm van antwoorden op van te voren gestelde vragen. 

Methoden en technieken

Het vak Methoden en technieken is erop gericht om de studenten stapsgewijs onderzoeksvaardigheden aan te leren. De nadruk ligt op de praktische kanten van onderzoek. Er wordt ingegaan op het onderzoeksproces in al zijn facetten, zoals het opstellen van een probleemstelling, de keuze van een onderzoeksmethode, vragenlijstconstructie, het veldwerk en de rapportage.

Marktonderzoek

Het project Marktonderzoek helpt je om je goed voor te bereiden op je afstudeeropdracht. In groepen van vier voer je een eigen branchegericht onderzoek uit. Er wordt een probleemstelling en een onderzoeksvraag geformuleerd. Samen denken jullie na over hoe je het onderzoek uit gaat voeren.

Je benadert de door jou gekozen doelgroep actief om informatie te verzamelen en conclusies te kunnen formuleren. Je schrijft een onderzoeksverslag, dat ook gepresenteerd moet worden. Een uitdagend project! Na het afronden van dit project heb je voldoende bagage om je afstudeeropdracht goed te kunnen afronden.

Voorbereiden afstuderen

Het doel van van dit vak is het voorbereiden op de afstudeeropdracht door een basis leggen voor de zelfstandig uit te voeren onderzoeksopdracht en het schrijven van een afstudeervoorstel. 

Minor

Naast de major, waarin je de vakken van het curriculum volgt, kies je één minor van 20 EC’s of twee minors van 10 EC’s om je te specialiseren of je kennis te verbreden.

Vrije keuzeruimte

Je kunt 6 EC's volledig vrij indelen. Ga bijvoorbeeld eens op een beurs staan om Tio te promoten of kom helpen op de open dag. 

Stages

Kies een stage om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken.

VakkenProjecten
Data-analyse2
Afstuderen30
Methoden en technieken6
Marktonderzoek4
Voorbereiden afstuderen2
Minor20
Vrije keuzeruimte6
Stages40
Vakken
Data-analyse2
Methoden en technieken6
Voorbereiden afstuderen2
Vrije keuzeruimte6
Projecten
Afstuderen30
Marktonderzoek4
Minor20
Stages40

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Optioneel

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting. 

English

Branchegerichte communicatie op managementniveau, luisteren, schrijven en lezen van maatschappelijke en werkgerelateerde teksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2, 4 of 5 semesters moet volgen.

Extra taal: Duits / Frans / Spaans

Branchegerichte communicatie met zakelijke relaties en collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan grammatica, uitspraak, presenteren, luisteren, schrijven en lezen van vakteksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2, 4 of 5 semesters moet volgen.

Vinologie

Wijnkennis, wijn-spijscombinaties, vinificatie, gastronomie en wijnproeven.

Keuzevakken
Engels4
Extra taal: Duits / Frans / Spaans4
Vinologie2
Keuzevakken
Engels4
Extra taal: Duits / Frans / Spaans4
Vinologie2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Stages en afstuderen

Tio staat voor praktijkgericht studeren. Naast de projecten die aan bod komen tijdens je studie, zijn de beste voorbeelden hiervan je stages en afstuderen. Hierbij breng je alle opgedane kennis in de praktijk en ontwikkel je je communicatieve en onderzoeksvaardigheden. Veel studenten zien hun stage daarom als één van de leukste onderdelen van hun studie.

Stageperiode

Stageplaatsen komen automatisch beschikbaar dankzij de jarenlange relatie van Tio met grote namen in de branche. Je kunt zelf ook een stageplaats aandragen. Tijdens het tweejarige Ad-programma en het driejarige bachelorprogramma volg je twee stages in de zomermaanden. Tijdens het vierjarige bachelorprogramma loop je je tweede stage tijdens het derde studiejaar. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf. Veel studenten krijgen na hun afstudeerproject een baan aangeboden bij hun afstudeerbedrijf.

Begeleiding

Aan het begin van het studiejaar vertelt je studiecoach je alles over je stage. Via het Studentenweb van Tio kun je je oriënteren op honderden stageadressen. Voordat je gaat solliciteren, geef je je voorkeur op bij je studiecoach. Ieder stagebedrijf moet bovendien aantonen dat het in staat is de benodigde begeleiding te geven. Je krijgt bezoek van je studiecoach. De meeste studenten in het buitenland worden ook bezocht. Alle studenten worden telefonisch, via videobellen en per e-mail begeleid.

Goede contacten

Tio onderhoudt intensieve contacten met bedrijven en multinationals uit de branches hotellerie, event, toerisme en business. Van ID&T en The Ritz-Carlton tot ABN AMRO en van fonQ en TUI tot BMW.

Career event

Jaarlijks organiseert Tio voor alle studenten het Career Event. Hier kun je je bij de aanwezige, goed aangeschreven bedrijven oriënteren op een stageplek en volg je gastcolleges en workshops van professionals uit de branche.

Verdiensten tijdens stage

Als richtlijn voor de vergoeding die je tijdens je stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week. Er zijn echter ook bedrijven die geen stagevergoeding bieden.

Streepje voor met buitenlandervaring

Buitenlandervaring staat goed op je cv. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt hier bij Tio daarom alle ruimte voor. Op verschillende momenten tijdens de studie kun je naar het buitenland gaan.

Internationale ervaring

Alle hbo-studenten van Tio doen ervaring op in het buitenland, via een internationale stage, afstudeerproject, studieperiode in het buitenland of internationale studiereis. Je leert zelfstandig problemen op te lossen en initiatief te nemen. Je maakt kennis met andere culturen en verbetert je talenkennis. Een stage duurt minimaal 13 weken. In het buitenland kan het voorkomen dat stages langer duren. Regelmatig geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Erasmus+ beurs

De Erasmus+ beurs is een beurs voor hbo-studenten die in het buitenland (maar wel binnen Europa) willen studeren of stage willen lopen. Of een student een beurs kan krijgen, is afhankelijk van het aan Tio beschikbaar gestelde beursbedrag. Afhankelijk van het land kan de beurs variëren van € 819,- tot € 1.875,- per keer.

Kosten buitenlandstage

Binnen Europa kun je al van zo’n € 675,- per maand rondkomen; € 375,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket heb je soms al voor € 125,-. Buiten Europa liggen de kosten, volledig afhankelijk van de bestemming, vaak hoger. Een retourticket naar Australië zal misschien wel € 1.500,- kosten, maar veel bestemmingen zijn ook bereikbaar tegen een lagere ticketprijs. Dagelijkse kosten in niet-westerse landen zijn vaak relatief laag, terwijl dit in bijvoorbeeld Amerika vergelijkbaar of hoger ligt dan in Nederland. Ook een visum kan kosten met zich meebrengen. Bovengenoemde bedragen zijn indicatief. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Dit reisvoordeel kan met de eventuele Erasmusbeurs oplopen tot meer dan € 650,- per maand.
De kosten voor de buitenlandstage zijn niet opgenomen in het collegegeld.

Excursies

Jaarlijks kun je zowel binnen als buiten het studieprogramma deelnemen aan verschillende studiereizen, internationale excursies en de excursies van studentenvereniging Cognatio, zoals een wintersportreis.

Study abroad

Tio werkt samen met verschillende partneruniversiteiten over de hele wereld, van Parijs tot New York en van Barcelona tot Dubai of Tokyo. Als hbo-student kun je aan een van de partneruniversiteiten studeren. 
Hiermee biedt Tio haar studenten een kans zichzelf te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een internationale carrière. Natuurlijk is een buitenlandperiode ook een goede persoonlijke ervaring. Vaak woon je op een campus en studeer je in een internationale klas met verschillende nationaliteiten.

Wil jij in het buitenland studeren?

Are you ready for an international career?
Are you ready for an international career?
Study abroad in Dubai
Reasons why you should experience a semester abroad
Studying in Paris
Endless possibilities for studying abroad
Studying abroad in Helsinki
Minor study abroad at Tio University
Paris - a beautiful city to study in

Doordat de lesperioden niet bij alle universiteiten exact op die van Tio aansluiten, kan het voorkomen dat je een aantal lesweken bij Tio mist of een of meer maanden studievertraging oploopt.

Grand international tour

Als je het vierjarige hbo-programma volgt, kun je kiezen voor de Grand international tour. Dan ruil je je tweedejaarsstage in voor een extra semester studeren in het buitenland en studeer je een jaar aan twee verschillende partneruniversiteiten van Tio.

Internationale samenwerking

Tio heeft haar internationale netwerk de afgelopen jaren nog verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Dit heeft geleid tot een samenwerking met verscheidene partnerscholen wereldwijd. De verwachtingen voor de toekomst zijn groot, Tio blijft uitwisselingsmogelijkheden onderzoeken. Hiermee biedt Tio studenten de kans zich goed voor te bereiden op het internationale bedrijfsleven. Met een Tio-opleiding op zak ligt de wereld aan je voeten!

Selectie partnerscholen

Tio heeft haar partnerscholen geselecteerd op basis van een aantal criteria.

  • Het onderwijs ligt in het verlengde van de Tio-opleidingen.
  • De aangeboden vakken zijn aantrekkelijk en de onderwijstaal moet één van Tio’s moderne vreemde talen zijn.
  • De semesters lopen gelijk, het onderwijs is praktijkgericht en geaccrediteerd.
  • Daarnaast is de stad of omgeving van belang, net als de begeleiding die de school de student kan bieden.
  • Ook het aanbieden of regelen van huisvesting en de faciliteiten op school spelen een rol.

Kortom, universiteiten die, net als Tio, een toegevoegde waarde hebben!

Lijst met partnerscholen

Kies je minor

Naast de major, waarin je de vakken van het studieprogramma volgt, kies je één minor van 20 EC’s of twee minors van 10 EC’s om je kennis te verbreden. Welk vakgebied past het beste bij jou?

Digital marketing

Ontwikkel je eigen website en bedenk de ultieme onlinestrategie om jouw product of dienst te verkopen. Leer alles over SEA, SEO en content building.

Ondernemerschap

In een team van studenten run je je eigen onderneming, met een managementteam, aandeelhouders en een zelfbedacht innovatief product, dat je ontwikkelt en verkoopt.

Annemiek over de minor Ondernemerschap:“Ik wil later graag mijn eigen onderneming starten. De aspecten die bij het starten en het runnen van een eigen onderneming komen kijken, komen allemaal aan bod bij deze minor.”

Michiel de Kleine over de minor Ondernemerschap“Omdat ik later zelf een bedrijf wil beginnen vond ik deze minor meteen interessant!”

Minor Entrepreneurship @ Tio University

Eventmanagement

In deze minor leer je hoe je een event strategisch in kunt zetten ter promotie van een merk of bedrijf.

Praktijkminor

Breng wat je hebt geleerd tijdens je opleiding direct in de praktijk door onderzoek uit te  voeren bij een organisatie.

Grand international tour

Instead of a second internship, you will study two semesters abroad at two of Tio’s partner universities.
Alleen mogelijk in het vierjarige studietraject.

Real estate

Verdiep je in de vastgoed- markt en leer alles over waar- debepaling, koop en verkoop, vastgoed als belegging, exploitatie en strategieën in deze succesvolle branche.

International business 

You will acquire knowledge of international marketing, cultural  differences and international management to be able to advise a global player.

Lisanne over de minor international business“Ik wilde graag een uitdagende minor volgen. Ik houd erg van out of the box denken en ik wil graag gepusht worden om een goed resultaat te behalen. De minor International Business leek me daarom een goede keuze!”

Minor International Business @ Tio University

Research

Denk je erover om na je hbo-opleiding nog een (universitaire) master te gaan volgen? Dan is dit voor jou een interessante minor. Je bereidt je met deze minor optimaal voor op een academische master en leert meer over het doen van onderzoek.
Tijdens de minor Research krijg je vakken als academisch schrijven en research skills. Je gaat je verder verdiepen in verschillende statistische analyses en leert meer over het conceptualiseren van kwalitatief onderzoek. Vaardigheden die je goed kunt gebruiken tijdens het afstuderen en die je vaak nodig hebt om een universitaire masteropleiding te volgen.

Research Minor @ Tio University

International financial management 

You will analyse the international, business and financial risks of corporate acquisitions.

Minor Financial Management @ Tio

Sales

Ontwikkel je sales skills: ga aan de slag met customer relationship management, social selling en kom meer te weten over co-creatie binnen B-to-B.

Sales minor at Tio

Managementdevelopmentstage

Een intensieve managementstage voor excellente studenten waarbij je managementvaardigheden ontwikkelt en toepast.
Indien je deze minor in het driejarige traject volgt, duurt je studie ongeveer twee maanden langer.

Bram Kreté over de minor managementdevelopmentstage: “Ik heb niet lang getwijfeld welke minor ik zou kiezen. Door de combinatie van theorie en praktijk kun je veel ervaring opdoen. Je leert tenslotte meer in de praktijk!”

Management Internship @ The Grand Hotel Amsterdam

Stocks and bonds

Shares, bonds, options, futures and securities; after this minor you know everything about the  financial market.

Minor Stocks & Bonds @ Tio

Marketingcommunicatie

Een mix van marketingcommunicatie en concept design & media: je leert de consument te ‘raken’ met je communicatiestrategie.

Karin over de minor marketingcommunicatie“Ik was erg gefascineerd hoe grote merken zoals bijvoorbeeld Coca-Cola zich zo sterk in de markt hebben weten te zetten. Ik wilde graag weten welke filosofie hierachter zat en heb daarom voor deze minor gekozen.”

Minor Marketing Communication @ Tio University

Study abroad

Enrich your language skills and international contacts by studying one semester at a partner university abroad.
Bij een aantal universiteiten sluiten de lesperioden niet exact aan op die van Tio. Daardoor mis je mogelijk een  aantal lesweken bij Tio of loop je één of meer maanden studievertraging op. Het volgen van twee semesters  aan een van Tio’s partneruniversiteiten is alleen mogelijk in het vierjarige studietraject.

Minor stage

Wil je nog meer praktijkervaring opdoen, je kennis van de branche vergroten en je cv een boost geven? Loop dan een extra stage bij een door jou  gekozen bedrijf.

Practical Internship Minor @ Tio University

b

MinorsMinors
Digital marketing10
Ondernemerschap20
Eventmanagement10
Praktijkminor10
Grand international tour40
Real estate20
International business (in English)20
Research10
International financial management (in English)10
Sales10
Managementdevelopmentstage20
Stocks and bonds (in English)10
Marketingcommunicatie10
Study abroad (in English)20
Minor stage20
 
Minors
Digital marketing10
Eventmanagement10
Grand international tour40
International business (in English)20
International financial management (in English)10
Managementdevelopmentstage20
Marketingcommunicatie10
Minor stage20
Minors
Ondernemerschap20
Praktijkminor10
Real estate20
Research10
Sales10
Stocks and bonds (in English)10
Study abroad (in English)20

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Welke minor(en) kies jij?

Which minor suits you best?
Which minor suits you best?
Minor Marketing Communication @ Tio University
Reasons why you should experience a semester abroad
Event Management Minor @ Tio University
Practical Internship Minor @ Tio University
Research Minor @ Tio University
Minor International Business @ Tio University
Sales minor at Tio
Management Internship @ The Grand Hotel Amsterdam
Minor Entrepreneurship @ Tio University
Minor Stocks & Bonds @ Tio
Minor Financial Management @ Tio

Hbo in 3 of 4 jaar

Hbo in 3 jaar

Ambitieuze studenten krijgen de kans om de hbo-opleiding in slechts drie jaar af te ronden. Als je voldoende resultaat hebt behaald in het eerste gezamenlijke jaar, kun je worden toegelaten tot dit versnelde programma. Bij het volgen van de driejarige variant loop je beide stages in de zomer en heb je dus minder vakantie. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

Jaar 3

Lesperiode 5

Minor

Afstuderen

Hbo in 4 jaar

Studenten die het vierjarige programma volgen hebben (met uitzondering van het eerste jaar) vakantie in de zomer en kunnen ook deelnemen aan de grand international tour. Deze tour geeft studenten de mogelijkheid om niet één maar zelfs twee semesters in het buitenland te studeren aan de partneruniversiteiten van Tio. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Vakantie

Jaar 3

Lesperiode 5

Stage 2

Vakantie

Jaar 4

Minor

Afstuderen


Starten in januari?

Ga je na het behalen van je havo- of vwo-diploma een half jaar backpacken of heb je bijvoorbeeld een verkeerde keuze gemaakt in je vervolgopleiding? Dan kun je bij Tio starten in januari en kun je binnen 3,5 of 4,5 jaar je hbo-bachelordiploma behalen.

Als je in januari instroomt, dan duurt het totale hbo-traject een half jaar langer. Je stage vindt plaats halverwege het studiejaar.

Hbo-bachelor in 3,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A
15 EC

Vakantie

Lesperiode 2
30 EC

Jaar 2

Lesperiode 1B
15 EC

Stage 1
20 EC

Lesperiode 3
30 EC

Jaar 3

Lesperiode 4
30 EC

Stage 2
20 EC

Lesperiode 5
30 EC

Jaar 4

Minor
20 EC

Afstuderen
30 EC


Hbo-bachelor in 4,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A
15 EC

Vakantie

Lesperiode 2
30 EC

Jaar 2

Lesperiode 1B
15 EC

Stage 1
20 EC

Lesperiode 3
20 EC

Jaar 3

Lesperiode 4
20 EC

Stage 2
20 EC

Lesperiode 5
30 EC

Jaar 4

Lesperiode 6
20 EC

Vakantie

Minor
20 EC

Jaar 5

Afstuderen
30 ECWaar kan ik studeren?

Hogeschool Tio heeft vestigingen in:

Alle hbo- en mbo-opleidingen worden aangeboden op alle vestigingen. 

Studiebelasting

De studiebelasting is ± 24 tot 26 contacturen en 16 tot 21 uur zelfstudie per week, afhankelijk van het drie- of vierjarige programma. In het laatste jaar heb je, afhankelijk van de gekozen minor(s), minder contacturen en meer zelfstudie.

Verdeling onderwijstijd

Verdeling onderwijstijd Hbo Rechten @ Hogeschool Tio

Ontdek meer
Created with Sketch.
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 10 studenten per les.

Hbo Rechten in een notendop

Projecten bij Hbo Rechten-opleiding
Projecten bij Hbo Rechten-opleiding
Hbo Rechten bij Hogeschool Tio