1. Home
 2. Studeren bij Hogeschool Tio
 3. Maatwerk

Studeren bij Hogeschool Tio 

Onderwijs op maat

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Dat Tio uitstekende begeleiding biedt aan studenten blijkt uit het feit dat Tio al jaren op nummer 1 staat in de ranglijst voor wat betreft studeren met functiebeperkingen. Tio scoort op alle onderdelen hoger dan het gemiddelde in Nederland en krijgt het hoogste totaaloordeel. Ook studenten die willen excelleren biedt Tio voldoende uitdaging middels een speciaal honoursprogramma.

Maatwerk

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt goed gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al drie jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het vierde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst voor wat betreft studeren met functiebeperkingen. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen.
Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

CHOI over Hogeschool Tio: “Sinds meerdere jaren steekt een groep kleine instellingen, zowel in de algemene NSE als in de enquête onder studenten met een handicap, ver boven de concurrentie uit. Opvallend positief blijft de waardering bij de twee particuliere hogescholen Hogeschool Tio en IVA.”
Tio krijgt de meeste punten voor voorlichting, aanpassen van onderwijs, begrip van docenten en begeleiding.

Bron: CHOI Studeren met een handicap 2016 

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Excellentie en honoursprogramma

Tio kan je extra veel uitdaging bieden. Je kunt je hbo-diploma in slechts drie jaar behalen of je hbo-opleiding volledig in het Engels volgen. Speciaal voor talentvolle hbo-studenten is er een honoursprogramma. Ook kun je kiezen voor een extra minor of een leidinggevende rol tijdens projecten. Heb jij een echte talenknobbel? Dan kun je kiezen voor een extra taal of je kunt Frans en Duits volgen op B2-niveau. Tio helpt je bovendien aan een management developmentstage.

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Beleid richting ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je behaalde studieresultaten en presentie. Bovendien ontvangen je ouders digitaal belangrijke documenten zoals de Onderwijs- en Examenregeling, vestigingsgids, stage- en afstudeerhandleiding en het schoolmagazine. Minimaal twee keer per jaar is er een studieloopbaangesprek waarbij ook ouders, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen.


Kleine klassen
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 11 studenten per les.
Ja, ik accepteer cookies om optimaal van de mogelijkheden van Hogeschool Tio gebruik te kunnen maken. Accepteer cookies