1. Home
 2. Studeren bij Hogeschool Tio
 3. mbo-studiefinanciering

Studeren bij Hogeschool Tio 

Mbo-studiefinanciering

Een opleiding aan Tio is een goede investering in je toekomst. Tio's mbo4-opleidingen zijn een particuliere opleidingen. Doordat het een particuliere opleiding is ligt het lesgeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en betere begeleiding.
De aandacht die Tio besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden klanten. We laten je hieronder zien hoe je deze studie kunt betalen.

Opleidingskosten

Onderstaande opleidingskosten zijn de kosten voor het eerste studiejaar. Voor het tweede studiejaar krijgt de student van Tio doorstroomkorting aangeboden. Dit aanbod is alleen geldig mits de student zich tijdig inschrijft voor het volgende studiejaar.

Opleidingskosten per jaar

Studiejaar 2019-20201

Collegegeld2-3-4-5

€ 18.500,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 250,-

Totaal eerste studiejaar

€ 18.750,-

 1. Een inschrijving loopt van 26 augustus 2019 t/m 31 augustus 2020 of van 1 januari 2019 t/m 31 januari 2020.
 2. Het collegegeld is inclusief studiemateriaal.
 3. Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. 
 4. Het wettelijk lesgeld van € 1.168,-, voor studenten van 18 jaar en ouder, komt hierbij te vervallen.
 5. Een verlengde inschrijving kost € 2.900,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen voor stage kost € 410,- per maand. Deze bedragen kunnen jaarlijks met  maximaal 5% geïndexeerd worden.  

Financiering van de opleiding

Studiefinanciering

Als mbo-student kun je ruim € 7.300,- tot € 9.800,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De mbo-studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode januari-augustus 2019. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Mbo-studiefinanciering

De mbo-opleidingen vallen onder de tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering. Vanaf de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag, heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct, aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Basisbeurs en aanvullende beurs

Basisbeurs

De hoogte van de basisbeurs hangt af van je woonsituatie; de beurs voor thuiswonenden bedraagt € 83,70 per maand en die voor uitwonenden € 273,17 per maand.

Aanvullende beurs

Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, kun je (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een aanvullende beurs aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 343,32 per maand voor een thuiswonende student en € 365,42 per maand voor een uitwonende student. Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan is de aanvullende beurs € 96,25 lager. In het nieuwe studiejaar (per 1 augustus) kun je dan in aanmerking komen voor de volledige aanvullende beurs.

Lening € 2.188,- tot € 6.573 per jaar

In het middelbaar beroepsonderwijs mag je € 182,34 per maand lenen naast de basisbeurs en de aanvullende beurs. Heb je geen recht op een aanvullende beurs, dan mag je ook de hoogte van de aanvullende beurs bijlenen.

Voorwaarden lening bij DUO

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2019 vastgesteld op 0%, je betaalt dus geen rente over je studielening. Het rentepercentage verandert jaarlijks. Na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 15 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen.

Studentenreisproduct

Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Ook mbo-studenten jonger dan 18 hebben recht op het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 95,51 in plaats van het studentenreisproduct.

Jonger dan 18

Als je jonger bent dan 18 kom je in aanmerking voor het studentenreisproduct en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders. 

Zorgtoeslag aanvragen

Ben je 18 jaar of ouder en is je inkomen lager dan € 29.500,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is maximaal € 99,- per maand, bij een inkomen lager dan € 20.500,-. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Langer studiefinanciering in bijzondere gevallen

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Er zijn 2 situaties waarin je recht hebt op 1 jaar langer studiefinanciering:

 1. Door een chronische ziekte kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.
 2. Door een handicap kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.

Één jaar langer studiefinanciering betekent een jaar langer recht op de basisbeurs, een eventuele aanvullende beurs, studentenreisproduct en lening. De regels blijven hetzelfde: als je je diploma niet binnen 10 haalt, moet je ook het extra jaar aan studiefinanciering terugbetalen. 

Ouder dan 30?

Als je ouder dan 30 bent en je wilt een mbo-opleiding (voltijd bol-opleiding) volgen, dan heb je geen recht meer op de reguliere studiefinanciering. Echter, vanaf studiejaar 2017-2018 is er toch de mogelijk om bij DUO geld te lenen voor betaling van je lesgeld: het Levenlanglerenkrediet.
Het levenlanglerenkrediet voor een mbo-opleiding bij Tio bedraagt maximaal € 5.840,- per jaar (5x het wettelijk lesgeld) en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen. Je kunt het levenlanglerenkrediet krijgen voor de (nominale) duur van de opleiding. Voor meer informatie en voor de voorwaarden, zie duo.nl

Meer informatie

Mbo4-prestatiebeurs

Voor de mbo4-opleidingen van Tio val je als mbo-student onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering wordt uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de lening (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift.

Wettelijk lesgeld

Tio is een particuliere organisatie. Het wettelijk lesgeld van € 1.168,-, dat studenten ouder dan 18 jaar moeten betalen, komt dan ook te vervallen.

Meer informatie

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een studie bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.

Tegemoetkoming in studiekosten onder 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 kom je in aanmerking voor het studentenreisproduct en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Tegemoetkoming in studiekosten

Indien je als student een mbo-opleiding gaat volgen bij Tio en jonger is dan 18 jaar dan kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

Vanaf 1 augustus 2015 krijgen ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebondenbudget. Dit bedrag vervangt de tegemoetkoming ouders van DUO. De tegemoetkoming in de schoolkosten is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen van de ouders.
Het kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgen je ouders naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen je ouders hebben en de leeftijd van de kinderen.

Voor gedetailleerde informatie kijk op kindgebondenbudget op de website van de belastingdienst.

Starten zonder startkapitaal

Lening via Ficon

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de studie te financieren via FiCon. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen je ouders bij FiCon een lening aanvragen. FiCon betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld in één keer wordt betaald, geeft Tio een korting van € 350,-.

Mbo-studieplan

Het is mogelijk om de gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding te financieren. De pakketten die FiCon aanbiedt zijn maatwerk. Als je een tweejarige mbo-opleiding bij Tio volgt en je hebt geen startkapitaal, adviseert FiCon om een lening af te sluiten voor twee studiejaren. Zo ben je verzekerd van een lagere rente, vaste maandbedragen en het kunnen betalen van beide studiejaren.

Lening aanvragen

De ouders vragen na een inventarisatiegesprek met FiCon de lening aan. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de wensen tijdens de opleiding én na de opleiding. Tijdens de studie wordt er maandelijks een bedrag aan aflossing plus rente over de openstaande lening betaald. Het is ook mogelijk om boetevrije aflossingen te verrichten. Er kan met de inkomsten vanuit de studiefinanciering (DUO) extra worden afgelost. Na afloop van de studie kan hetzelfde maandbedrag worden betaald of kan je het maandbedrag verhogen of verlagen. Voor het afsluiten van de lening is het belangrijk dat je ouder(s) over inkomsten beschikken, de ouders zijn namelijk hoofdcontractant van het afgesloten krediet.

Voorwaarden

Aanvullende informatie is beschikbaar tijdens de open dagen van Tio. Voor deze producten is een prospectus opgesteld. Het verkrijgen van een lening is alleen mogelijk als de ouder(s) en/of student voldoen aan de voorwaarden die FiCon stelt aan deelnemers. FiCon is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als intermediair onder nummer 12009222. De lening wordt in behandeling genomen en beoordeeld conform de richtlijnen van de AFM.

Fictief rekenvoorbeeld

Een studente leent voor het eerste jaar € 18.150,- (€ 18.500,- collegegeld (incl. studiematerialen) - € 350 korting) van FiCon. Zij betaalt tijdens dat jaar ongeveer € 363,- per maand (afhankelijk van de rente). Na afloop van de studie kan zij de aflossing per maand eventueel verhogen, zodat ze de lening sneller afbetaalt. Aan onderstaand rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Fictief rekenvoorbeeld

Lening

1-jarige mbo-opleiding

2-jarige mbo-opleiding

Kredietlimiet

€ 18.150,-

€ 35.000,-

Effectieve rente op jaarbasis1

5%

4,8%

Looptijd betaalplan

56 maanden

56 maanden

Totale prijs van krediet

€ 20.328,-

€ 39.200,-

Maandbedrag2

€ 363,-

€ 700,-

Minimaal maandbedrag3

€ 181,50

€ 350,-

 1. De vermelde rente is een voorbeeldrente. De definitieve rente wordt bepaald aan de hand van een ingediende aanvraag.
 2. Maandbedrag o.b.v. 2% van het kredietlimiet.
 3. Minimaal maandbedrag o.b.v. 1% van het kredietlimiet.

Door wie wordt de opleiding betaald?

25% van de mbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de hbo-studenten die de afgelopen 2 jaar gestart zijn met een mbo-opleiding bij Tio.

Door wie wordt de opleiding betaald - mbo

Voor de mbo-fasttrackstudenten ligt dit percentage hoger; 58% betaalt de studie (deels) zelf.

Door wie wordt de opleiding betaald - mbo fasstrack

Bron: Enquête onder nieuwe studenten 2016 & 2017

Hoe kan ik de opleiding betalen? (betalen in termijnen)

Je kunt het collegegeld op drie manieren betalen:

 • In 1x betalen; vóór 1 augustus 2019 (1 december 2018 - januari-instroom) of binnen 14 dagen na factuurdatum. Je krijgt dan € 350,- korting op het collegegeld;
 • In 7 termijnen (€ 2.643,- per termijn);
 • Of in 11 termijnen (€ 1.714,- per termijn). In dat geval betaal je een meerprijs van € 350,-.

Het collegegeld, de introductie en de keuzevakken worden omstreeks 1 juli 2019 (1 december 2018 voor de januari-instroom) in rekening gebracht. De facturatie vindt per  e-mail plaats. Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, is dat mogelijk  via een machtiging voor automatische  incasso op de vervaldata,  zoals hieronder getoond: 

Vervaldata
September / Januari

Betaling ineens

7 termijnen

11 termijnen

01-08-2019 / 01-12-2018

 


01-09-2019 / 01-01-201901-10-2019 / 01-02-2019


01-11-2019 / 01-03-2019


01-12-2019 / 01-04-2019


01-01-2020 / 01-05-2019


01-02-2020 / 01-06-2019


01-03-2020 / 01-07-201901-04-2020 / 01-08-201901-05-2020 / 01-09-201901-06-2020 / 01-10-201901-07-2020 / 01-11-201901-08-2020 / 01-12-2019  

Let op: De betaling ineens gaat dit niet via een machtiging, maar maak je zelf over aan Hogeschool Tio. Bij een verlengde inschrijving moet je het bedrag eveneens in 1x betalen en krijg je geen korting.

Financieringsvoorbeeld: Tweejarige mbo-opleiding betalen via lening Ficon

Een mbo-student jonger dan 18 jaar (zonder studiefinanciering) kan via zijn ouders voor twee studiejaren een lening afsluiten bij FiCon om het collegegeld te betalen. Voordeel van het financieren van de volledige studie: geen variatie in maandbedragen, een lager rentepercentage en je bent van te voren zeker dat de volledige opleiding gefinancierd kan worden.

Wat kost de opleiding?

Lening via Ficon

Maandelijkse termijn
(rente en aflossing)

Twee jaar collegegeld1-2

€ 37.050,-

Doorlopend Krediet FiCon3

€ 35.000,-

1e jaar 12 termijnen
€ 350,-

2e jaar 12 termijnen
€ 700,-

Totaal € 37.050,-

Totaal € 35.000,-

Totaal € 12.060,-

 1. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 2. Inclusief 2 x € 350,- korting voor het betalen van het collegegeld ineens in beide studiejaren.
 3. Bij een Doorlopend Krediet wordt alleen het eerste jaar uitgekeerd (€ 18.150,-). Het restant wordt in depot geplaatst en beschikbaar gehouden voor het tweede studiejaar. Je lost in het eerste jaar af op het opgenomen bedrag (€ 18.150,-). Alles wat je aflost gaat richting het bedrag in depot. Hierdoor stijgt dit bedrag gedurende het jaar en is het bedrag aan het einde van het jaar voldoende om het tweede studiejaar mee te financieren.

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Onderstaande vakken zijn optioneel en dus geen verplichting.

Optioneel

Studiejaar 2019-2020

Huiswerkbegeleiding

€ 0,-

Introductiedagen

€ 249,-

Keuzedeel wijnkennis

€ 450,-

Spaans

€ 550,-

Vergelijking opleidingskosten

Het volgen van een mbo-opleiding bij Tio is een investering in je toekomst. Als student in het versnelde studieprogramma kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Het is een investering die je snel kunt terugverdienen.

Investeer in je toekomst

Het volgen van een mbo-opleiding bij Tio loont: het is een investering in je toekomst. De kwaliteit van de Tio-opleidingen is hoog en je krijgt alle handvatten aangereikt voor een succesvolle carrière. Tio staat bovendien hoog aangeschreven in het bedrijfsleven, waardoor Tio-gediplomeerden doorgaans snel een baan vinden. Omdat je een versneld studieprogramma volgt, kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Je kunt de investering snel terugverdienen.

Het verschil

In vergelijking met een bekostigde driejarige mbo-opleiding kost een tweejarige studie bij Tio € 16.582,- meer. Dit verschil is een stuk kleiner dan je zou verwachten, doordat je eerder kan starten met werken: een jaar eerder werken levert netto zo’n € 18.700,- op, op basis van het gemiddelde salaris voor CBM-gediplomeerden die 1,5 jaar werkzaam zijn binnen de Tio-branches (zoals vermeld op de opleidingspagina’s, Keuzegids Mbo 2019 voor bruto maandlonen en loonwijzer.nl voor omrekenen van bruto naar netto salaris).

Fictief rekenvoorbeeld

Onderstaand fictief rekenvoorbeeld1 geeft samengevat de kosten weer voor een Tio-opleiding ten opzichte van een door de overheid bekostigde opleiding.

Investering

2-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 37.750,-

€ 1.168,-3

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 1.300,-

Voordeel eerder werken4

- € 18.700,-

€ 0,-

Totaal

€ 19.050,-

€ 2.468,-

Verschil na 3 jaar

€ 16.582,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een mbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling, De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%, betreft een schatting.
 3. De berekening gaat uit van het betalen van één jaar lesgeld van een driejarige mbo-opleiding in het bekostigde onderwijs.
 4. Bron: Keuzegids Mbo 2019.

Wat kost studeren?

Aan welke uitgaven moet je denken als je gaat studeren? Onderstaand vind je een schatting van de kosten die je kunt verwachten als je gaat studeren. De kosten verschillen uiteraard voor studenten die thuis blijven wonen en studenten die op kamers gaan.

Gemiddelde studiekosten per maand

Collegegeld (2019-2020)

€ 1.571,-

Studieboeken

inbegrepen

Huur

€ 417,-

Internet en tv

€ 25,-

Boodschappen

€ 181,-

Vervoer (naast studentenreisproduct)

€ 63,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€ 146,-

Kleding en schoenen

€ 47,-

Zorgverzekering*

€ 106,-

Inboedelverzekering

€ 5,75

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 2,50

Telefoon

€ 26,-

Activiteiten studentenvereniging

€ 10 - 20

Bron: nibud.nl

Gemiddelde kamerhuur per stad

Amsterdam

€ 570,-

Eindhoven

€ 390,-

Enschede

€ 355,-

Hengelo

€ 250,-

Rotterdam

€ 460,-

Utrecht

€ 430,-

Bron: Kamernet

* Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Vergeet dan ook niet om zorgtoeslag aan te vragen. Is je inkomen lager dan € 28.720,- per jaar dan heb je recht op zorgtoeslag.

Prijzen en prijswijzigingen

 1. Bij het aangaan van de Studieovereenkomst ontstaat de verplichting voor de Student om het inschrijfgeld en het volledige collegegeld te betalen. Deze verplichting is onvoorwaardelijk. De verschuldigdheid van het collegegeld is niet afhankelijk van het daadwerkelijk volgen van onderwijs, het verstrijken van de tijd of van welke voorwaarde dan ook. Voor de verschuldigdheid van de prijs voor keuzevakken en cursussen geldt hetzelfde, met dien verstande dat de betalingsverplichting ontstaat op moment van toelating tot het keuzevak of de cursus (dit kan zijn bij het aangaan van de Studieovereenkomst, maar ook later).
 2. Als Tio en de Student voor het collegegeld een betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan zal de Student de termijnbetalingen uiterlijk voldoen op de overeengekomen uiterste betaaldata. Als er geen betaling in termijnen is overeengekomen dan dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. De betaaltermijn voor alle overige bedragen is 14 dagen na factuurdatum.
 4. Iedere betaling, ongeacht eventueel bij de betaling gegeven omschrijving, strekt in mindering op de oudste openstaande factuur.
 5. De prijs voor studiemateriaal is inbegrepen in het collegegeld. Niet in het collegegeld zijn inbegrepen: kosten gemoeid met aanschaf eigen materialen (laptop, kleding, pennen etc.), kosten gemoeid met stages, afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet inbegrepen, met uitzondering van een kopieer-/printkaart goed voor 150 vellen zwartwit, die aan de Student zal worden verstrekt. Voor een doorstromer die de Opleiding vóór 2018/2019 gestart is en die een aangepaste prijs betaalt, is de prijs voor studiemateriaal niet inbegrepen in het collegegeld.
 6. Voor doorstromers worden de Opleidingskosten zoals genoemd in de studiegids 2019/2020 jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 oktober als het collegejaar aanvangt op 1 januari) inschrijft voor het volgende studiejaar. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het volgende collegejaar.
 7. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de Opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het onderwijs op basis van de verlengde inschrijving wenst te volgen.
 8. De prijs voor het voor de tweede keer volgen van hetzelfde studiejaar is gelijk aan 50% van de prijs vermeld in de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het studiejaar voor de tweede keer wenst te volgen.
 9. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Opzeggen

Door je in te schrijven, ben je Tio de opleidingskosten volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen en ben je in ieder geval het inschrijfgeld verschuldigd. Vanaf het moment van inschrijving worden er door Tio kosten gemaakt om jou en je medestudenten het onderwijsprogramma te kunnen aanbieden. Bij opzegging ben je een redelijk loon als bedoeld in artikel 7:411 BW verschuldigd. 

 • Bij opzegging in de periode tussen 1 juli en 31 augustus (tussen 1 november en 31 december voor de januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel vastgesteld op 25% van de opleidingskosten.
 • Bij opzegging gedurende het collegejaar (na 31 augustus voor de septemberinstroom en na 31 december voor de januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel als volgt berekend:
  A. (aantal aangebroken maanden vóór opzegging / 12 maanden) * opleidingskosten

  B. 25% van de opleidingskosten.

Onder de opleidingskosten wordt verstaan: de som van het collegegeld en de prijs van keuzevakken en cursussen. De volledige regeling en een opzegformulier vind je op tio.nl/opzeggen. Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november voor de januari-instroom) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven.


Advies nodig?

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een opleiding bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.